fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dopłaty z PFRON łatwiej stracić niż dostać

www.sxc.hu
Warunki uzyskania dofinansowania pensji pracowników niepełnosprawnych są bardzo wywindowane. I nawet po jego otrzymaniu nie ma gwarancji, że kontrola z Funduszu nie zakwestionuje do niego prawa.

Nie.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które można uzyskać z PFRON,  w dalszym ciągu nie przysługuje pracodawcy:
- ?posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem 100 zł,
- ?zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeśli nie osiąga co najmniej 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób ?z niepełnosprawnością,
- ?znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych ?w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
- ?na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
- ?jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Nie.

Wciąż spośród zatrudnionych wyłączone są niektóre grupy pracowników, ?na które dofinansowanie nie przysługuje. Należą do nich:
- ?nowo zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni, na których pracodawca nie wykazał ?w miesiącu ich przyjęcia do pracy tzw. efektu zachęty (ustalonego metodą ilościową lub jakościową),
- ?osoby, które stały się niepełnosprawne po 1 stycznia 2009 r. w trakcie zatrudnienia ?u danego pracodawcy; wynika to z faktu, że nie można wykazać na nich efektu zachęty, ?bo nie są nowo zatrudnieni,
- ?pracownicy zaliczeni do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury (po 1 marca 2011 r.).
Dodatkowo są też sytuacje, gdy brak prawa do dopłaty nie wynika ze statusu pracownika, ale z określonych okoliczności:
- ?gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego przekazano nieprawidłowo ?– czyli inaczej niż na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres jego zamieszkania za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (po 1 grudnia 2012 r.),
- ?jeśli zakład poniósł miesięczne koszty płacy z uchybieniem terminów wynikających ?z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (po 1 grudnia 2012 r.),
- ?gdy środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował pobory zatrudnionego:
1) ?ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ?pkt 5,
2) ?z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Tak.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ?i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Fundusz może badać:
- ?zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych na drukach INF-D-P i Wn-D,
- ?sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji.
Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie, może skontrolować firmę pod kątem miesięcznego dofinansowania. W szczególności chodzi o ustalenie zgodności ze stanem faktycznym:
- ?danych zawartych w INF-D-P i Wn-D – sprawdzane są podczas kontroli m.in: umowy ?o pracę, orzeczenia o niepełnosprawności, wyliczenia wskaźników zatrudnienia ogółem ?i niepełnosprawnych itp.,
- ?wysokość miesięcznego dofinansowania, w tym kwoty i terminy poniesienia miesięcznych kosztów płacy; sprawdzane są wówczas listy płac, wyciągi bankowe, dokumenty złożone w ZUS itp.

Tak.

Odmówi wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, jeśli pracodawca:
1. ?nie uregulował zaległości wobec Funduszu do 31 stycznia roku następującego po tym, ?za który przysługuje mu miesięczne dofinansowanie,
2. ?wnioskuje o pomoc, mimo że:
a) ?znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych ?w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
b) ?ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających ją za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
c) ?skutkowałoby to przekroczeniem 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w tej firmie,
d) ?przekazał wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu w niewłaściwy sposób (inaczej niż na rachunek czy na adres) albo poniósł miesięczne koszty płacy ?z opóźnieniem przekraczającym 14 dni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA