fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Kto i jak może uzyskać kartę parkingową

karty parkingowe są wydawane na czas określony, na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.
Fotorzepa, MW Michał Walczak
Niepełnosprawni, którzy chcą mieć możliwość parkowania na tzw. kopertach po 30 listopada 2014 r., muszą najpóźniej do tego dnia uzyskać nowe karty parkingowe. Lepiej jednak nie czekać do ostatniej chwili.
Obowiązujące od 1 lipca 2014 nowe zasady wydawania kart wprowadziła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zmiany mają ukrócić nadużycia: parkowanie przez osoby zdrowe na kartę niepełnosprawnego członka rodziny, czasami nawet już nieżyjącego. Dochodziło do nich, bo karty ułatwiają poruszanie się autem w zatłoczonych miastach: pozwalają zajmować miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, a także nie stosować się do pewnych znaków drogowych.
Teraz karty parkingowe są wydawane na czas określony, na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat. Karta straci ważność także po zgłoszeniu utraty, zwrocie do urzędu lub w razie śmierci osoby, której ją wydano.
Co istotne, prawo do posiadania kart straciły osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Dla kogo nowa karta

Nowe karty parkingowe mogą otrzymać wyłącznie osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W większości przypadków do uzyskania karty konieczne będzie ponowne stawiennictwo przed komisją lekarską.
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym dostaną kartę parkingową na podstawie wydanego po 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Takie wskazanie nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że niepełnosprawny ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Z obowiązku zdobycia nowego orzeczenia zwolnione są jedynie te osoby, które mają ważne orzeczenie wydane do 30 czerwca 2014 z ustaloną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz wskazaniem o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.
Niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym przy ubieganiu się o kartę  muszą mieć wydane po 30 czerwca 2014 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierające wskazanie w zakresie karty parkingowej.  I tutaj już wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W przypadku niepełnosprawnych, którzy nie ukończyli 16. roku życia karta parkingowa zostanie wydana tylko wtedy, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 30 czerwca 2014 r. zawierające wskazanie w zakresie karty parkingowej. Symbol przyczyny niepełnosprawności nie ma znaczenia. Ważne, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a to ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli więc wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.
Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych, które posiadają samochód do ich przewozu. Tu jednak termin ważności karty wynosi 3 lata.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Karty parkingowe wydawane są obecnie na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej. Należy złożyć go osobiście do przewodniczącego powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Czyli w urzędzie gminy lub powiatu.
Do wniosku dołącza się jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów), oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. W urzędzie należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Z obowiązku osobistego złożenia wniosku zwolnione są tylko te osoby, które nie ukończyły 18. roku życia (za nie wniosek składają rodzice lub opiekunowie), ubezwłasnowolnione całkowicie pozostające pod władzą rodzicielską (wniosek składa jeden z rodziców) oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostające pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd).

Jak długo trzeba czekać na kartę

Wnioskodawca zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformowany o terminie odebrania karty parkingowej lub przyczynach odmowy przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Na taką odmowę nie przysługuje jednak odwołanie.

Ile to kosztuje

Od 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Drożej będzie dopiero od 4 stycznia 2016 r., bo wtedy wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Kto może odebrać kartę

Przyznanej karty niepełnosprawny nie musi odbierać osobiście. Może ustanowić pełnomocnika, któremu karta zostanie wydana po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Jak posługiwać się kartą

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą auta lub w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w taki sposób, by wyeksponowane były zabezpieczenia karty oraz możliwe do odczytania numer i data ważności.
Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także kierujący pojazdem, który przewozi taką osobę  może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Jest także zwolniona z opłaty związanej z korzystaniem z drogi publicznej lub wewnętrznej umożliwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej oraz innych ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, m.in.  budynków biurowych i socjalnych.

Kiedy karta parkingowa traci ważność

Kartą  parkingową nie można się posługiwać po upływie terminu jej ważności zapisanego na karcie, a także w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której kartę wydano lub  po śmierci uprawnionej osoby.

Do kiedy można parkować na starych zasadach

Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r., zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014 r.
Oznacza to, że jeżeli karta parkingowa została wydana przed 1 lipca 2014 r. bezterminowo to i tak utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Tak samo będzie, gdy karta została wydana na czas określony, a jej ważność miała upłynąć po 1 grudnia 2014 r. Jeżeli natomiast karta została wydana z datą ważności do 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą właśnie datą.
Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie będą już uprawione do uzyskania karty parkingowej na nowych zasadach. Jeżeli jednak posiadają ważną kartę wydaną przed 1 lipca 2014 r. to mogą się nią posługiwać do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do końca listopada 2014 r.

Kary za nadużycia

Imienna karta będzie wydawana osobie niepełnosprawnej - niezależnie od tego, jakim pojazdem jeździ. Tylko w kartach wydawanych placówkom opiekuńczym w numerze karty będzie zawarty numer rejestracyjny pojazdu. Wszystkie karty będą ewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
W Kodeksie wykroczeń dodano nowy typ wykroczenia: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Będzie ono karane grzywną do 2 tys. zł. Dotyczy to również niepełnosprawnych, którzy używać będą nieważnych kart parkingowych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA