fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe technologie dają pracę

Średnio o 19 proc. zwiększą w tym roku zatrudnienie firmy należące do przedsiębiorców z całego świata – wynika z badania EY. To o 3 pkt proc. więcej niż w dwóch poprzednich latach.
W świa­to­wym ba­da­niu no­wo ­two­rzo­nych miejsc pra­cy prze­pro­wa­dzo­nym przez fir­mę do­rad­czą EY wzię­ło udział 250 uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su EY En­tre­pre­neur of the Year, któ­re­go 12. fi­nał ru­szył 4 czerw­ca w Mon­te Car­lo. Wy­ni­ka z nie­go, że 76 proc. biz­nes­me­nów wal­czą­cych o ty­tuł naj­lep­sze­go przed­się­bior­cy za­mie­rza w tym ro­ku zwięk­szyć za­trud­nie­nie w swo­ich fir­mach. Od­se­tek jest wy­ższy od uzy­ska­ne­go w ba­da­niu EY wśród me­ne­dże­rów mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. W tej an­kie­cie 31 proc. ba­da­nych stwier­dzi­ło, że w 2014 r. zwięk­szy za­trud­nie­nie, a 52 proc. za­de­kla­ro­wa­ło, że utrzy­ma je na do­tych­cza­so­wym po­zio­mie.Po­nad po­ło­wa an­kie­to­wa­nych fi­na­li­stów te­go­rocz­ne­go kon­kur­su EY En­tre­pre­neur of the Year uwa­ża, że in­we­sty­cje w tech­no­lo­gie wpły­nę­ły na po­ziom za­trud­nie­nia w ich fir­mach. Ośmiu na dziesięciu stwier­dzi­ło, że po­zwo­...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA