fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Radni decydują o porządku obrad

Radni mogą przegłosować zmianę porządku obrad sesji rady gminy, który jest ustalany przez przewodniczącego.
www.sxc.hu
Porządek obrad sesji rady gminy jest ustalany przez jej przewodniczącego. Radni mogą przegłosować jego zmianę, w tym rozszerzenie o dodatkowe punkty.
Mieszkańcy jednej z gmin wnieśli skargę na uchwałę rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od przewodniczącego rady otrzymali informację, że punkt ten nie został uwzględniony w porządku obrad sesji rady gminy, na której mieli uzyskać odpowiedź na swoje wystąpienie. W związku z tym pytają, czy przewodniczący rady gminy może jednoosobowo zadecydować o umieszczeniu danej sprawy w porządku obrad sesji, a także czy decyzja przewodniczącego jest ostateczna.
Zmiana porządku nadzwyczajnej sesji rady wymaga uzyskania zgody jej inicjatorów
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji każdy radny powinien otrzymać jej porządek, a także projekty uchwał. Termin, w jakim dokumenty te powinny zostać doręczone radnym przed sesją, określają najczęściej statuty gmin.
Zwołanie sesji wywołuje także skutki w sferze zewnętrznej organów gminy. Powstaje bowiem uprawnienie członków wspólnoty lokalnej do zawiadomienia ich o terminie sesji, tak aby mogli wziąć w niej udział. A także do uzyskania informacji o jej przebiegu.
Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ma prawo zmienić porządek obrad ustalony przez przewodniczącego. Zmiana porządku obrad oznacza nie tylko zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych jego punktów. Może także obejmować rozszerzenie porządku obrad o punkty dodatkowe. Oznacza to, że radni mogą zadecydować o wprowadzeniu do porządku obrad sesji kwestii np. rozpatrzenia skargi mieszkańców na uchwałę rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów.
Inaczej jest z sesjami nadzwyczajnymi, zwoływanymi na wniosek wójta lub grupy radnych. Zmiana ich porządku jest możliwa, ale wyłącznie za zgodą wnioskodawców. Jak podkreśla prof. Paweł Chmielnicki z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jeżeli sesja jest zwoływana na wniosek radnych, to brak zgody choćby jednego z inicjatorów czyni niedopuszczalnym dokonywanie zmian w przedstawionym porządku obrad.
Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej o sprawy niebędące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 października 2000 r., sygn. akt II SA 1741/2000).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA