fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

ZE PAK: kurs wystrzelił mimo spadku zysku

ZE PAK
Rzeczpospolita
W dniu publikacji wyników ZE PAK za I półr. 2013 r., kurs akcji spółki z sektora energetyki wzrósł o ponad 5 proc. Zarząd zapowiedział oszczędności
Wy­ni­ki fi­nan­so­we za I pół­ro­cze 2013 r., któ­re przed­sta­wił za­rząd Ze­spo­łu Elek­trow­ni Pąt­nów­-Ada­mów­-Ko­nin, roz­grza­ły wczo­raj in­we­sto­rów. Na ko­niec se­sji ak­cja­mi spół­ki ener­ge­tycz­nej han­dlo­wa­no o 5,1 proc. dro­żej niż w śro­dę – po 26,59 zł.
Graczy nie znie­chę­cił fakt, że zysk ZE PAK przy­pa­da­ją­cy ak­cjo­na­riu­szom do­mi­nu­ją­cym za I pół. 2013 r. wy­niósł 95,6 mln zł wo­bec 216,2 mln zł rok wcze­śniej, a wy­nik ope­ra­cyj­ny spadł w uję­ciu rok do ro­ku o 22 proc., do 185 mln zł.
Po­gor­sze­nie ren­tow­no­ści to wy­nik spo­wol­nie­nia bra­nży ener­ge­tycz­nej. Śred­nia ce­na sprze­da­ży ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez ZE PAK spa­dła o 9,6 proc., do 183,7 zł/MWh.
Ana­li­ty­cy zwró­ci­li jed­nak uwa­gę na coś zu­peł­nie in­ne­go.
– ZE PAK po se­rii wy­ni­ków fi­nan­so­wych pu­bli­ko­wa­nych w ostat­nich dniach przez spół­ki ener­ge­tycz­ne jest pierw­szą, w przy­pad­ku któ­rej wi­dać re­al­ny spa­dek kosz­tów. Za­rząd po­twier­dził, że do 2014/15 r. mo­żli­we są oszczęd­no­ści rzę­du 100 mln zł – wy­ja­śnia Pa­weł Pu­chal­ski kie­ru­ją­cy dzia­łem ana­liz w DM BZ WBK.
– Na ko­rzyść prze­ma­wia też istot­ny wzrost wo­lu­me­nu wy­two­rzo­nej ener­gii. Do­dat­ko­wo za­rząd za­sy­gna­li­zo­wał, że bu­do­wa no­we­go blo­ku ga­zo­wo­-pa­ro­we­go w Elek­trow­ni Ada­mów w tym mo­men­cie nie jest bra­na pod uwa­gę, co zmniej­sza ry­zy­ko in­we­sty­cyj­ne i po­pra­wia po­zy­cję go­tów­ko­wą na naj­bli­ższe la­ta – pod­su­mo­wu­je Pu­chal­ski.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA