fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia Europejska

Przegląd prawa UE: konsumenci,pozwy zbiorowe i patenty

Prawo unijne o zmianach w ochronie patentowej, zasadach dochodzenia roszczeń zbiorowych i ochronie konsumenta przy ofertach wiązanych.
www.sxc.hu
Prawo unijne o zmianach w ochronie patentowej, zasadach dochodzenia roszczeń zbiorowych i ochronie konsumenta przy ofertach wiazanych.

Zmiany w ochronie patentowej

PROJEKT
Pakiet patentowy wciąż czeka na ratyfikację przez państwa członkowskie, aby mógł wejść w życie.
Komisja Europejska chce uaktualnić unijne przepisy dotyczące właściwości sądów i uznawania orzeczeń sądowych.
Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 (tzw. rozporządzenie Bruksela I) ma na celu uzupełnienie ram prawnych ochrony patentowej w całej Europie. Pozwoli to na utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego i dostosowanie przepisów dotyczących jurysdykcji do postępowania przed tym sądem. Propozycja KE ma także uregulować stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu do relacji pomiędzy państwami członkowskimi – stronami porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego – a państwami, które nie są stronami tego porozumienia.
Utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego stanowi część pakietu w sprawie jednolitego systemu ochrony patentowej. Wyspecjalizowany sąd będzie wydawał orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia patentów europejskich i jednolitych dla wszystkich krajów UE uczestniczących w systemie ochrony patentowej. Dzięki temu jedno postępowanie przed sądem patentowym zastąpi kilka równoległych postępowań w sądach krajowych.

Nowe zasady zbiorowego dochodzenia roszczeń

ZALECENIE
Wystąpienie z pozwem zbiorowym ma być i tańsze, i łatwiejsze.
Komisja Europejska przedstawiła zalecenia w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy szkoda wynikła z naruszenia praw przyznanych na mocy unijnych przepisów. Zalecenia dotyczą w szczególności roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk. Zawarte są w nich zasady dotyczące m.in. podmiotów uprawnionych do wytaczania powództwa, weryfikacji powództw na jak najwcześniejszym etapie postępowania przed sądem, finansowania postępowania, spraw o charakterze transgranicznym. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny zachęcać strony sporu do jego rozwiązania na drodze polubownej.
Zalecenie Komisji nr 2013/396/UE zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr L 201/60. Państwa członkowskie mają dwa lata na wprowadzenie określonych w nim zasad.

Zakazana oferta wiązana

WYROK
Konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów uzasadnia ograniczenie swobody świadczenia usług.
Citroën prowadził w Belgii kampanię reklamową zatytułowaną „Chcę wszystko". Firma oferowała darmowe ubezpieczenie omnium przez sześć miesięcy od daty zakupu pojazdu marki Citroën. Stowarzyszenie pośredników ubezpieczeniowych uznało tę praktykę za nieuczciwą, ponieważ oferta Citroëna obejmowała usługę finansową. Tym samym stanowiła zakazaną ofertę wiązaną. Sąd rozpoznający sprawę w drugiej instancji nabrał wątpliwości, czy przepisy krajowe ustanawiające ogólny zakaz oferty wiązanej obejmującej usługę finansową są zgodne z prawem UE.
Trybunał Sprawiedliwości UE w odpowiedzi na pytanie sądu krajowego stwierdził (sygn. C-265/12), że oferty wiązane podlegają przepisom dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych. Co do zasady państwa członkowskie nie mogą przyjmować bardziej restrykcyjnych przepisów niż te zawarte w dyrektywie. Wyjątek dotyczy usług finansowych i w tym zakresie państwa członkowskie mogą nałożyć bardziej surowe wymogi, bez żadnych ograniczeń. Mimo że ogólny zakaz ofert wiązanych obejmujących usługę finansową ogranicza swobodę świadczenia usług, w świetle ochrony konsumentów taki zakaz jest dopuszczalny – orzekł Trybunał.
 
Przeglądy prawa UE w każdy piątek
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA