fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zawyżone koszty lustracji spółdzielni mieszkaniowych

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Żądanie opłat za lustrację spółdzielni zrzeszonej w związku rewizyjnym może być oceniane jako pozbawione podstaw prawnych – uważa RPO.
Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od członków spółdzielni mieszkaniowych, jak i samych spółdzielni. Piszący podnoszą, że spółdzielnie zrzeszone w związkach płacą wysokie roczne składki, a tymczasem, w razie zlecenia lustracji są one płacić związkom, w których są zrzeszone kolejną bardzo wysoką opłatę, a dodatkowo pokryć koszt zakwaterowania i przejazdów lustratora oraz wypłacić mu diety według odrębnych przepisów.
W ich opinii z treści art. 91 par. 3 Prawa spółdzielczego wynika, że lustracja przeprowadzona przez związek rewizyjny, do którego należy lustrowana spółdzielnia, jest nieodpłatna. Skarżący nie wiedzą więc, na jaki cel przeznaczone są składki roczne, tym bardziej, że wszelkie usługi ze strony związku (materiały informacyjne, szkolenia) są dodatkowo płatne.
Jak czytamy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej, analiza dokumentów wskazuje, że formułowane zastrzeżenia nie są pozbawione uzasadnienia. Z okoliczności spawy wynika przede wszystkim, że sposób pokrywania kosztów badania lustracyjnego w spółdzielniach zrzeszonych w związkach rewizyjnych określają wewnętrzne unormowania ustanawiane przez te związki. W ramach związków, zrzeszone spółdzielnie mieszkaniowe opłacają systematycznie bieżącą składkę członkowską. Natomiast badanie lustracyjne jest traktowane jako usługa realizowana na indywidualne zamówienie spółdzielni i jest opłacane jednorazową składką dodatkowo, której to wysokość jest ustalana przez każdy związek rewizyjny we własnym zakresie.
Opłaty te kształtują się różnie w zależności od związku, od 3 do nawet 11 tys. zł.
Zgodnie z art. 91 par. 3 Prawa spółdzielczego lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie nie zrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej. W ocenie RPO treść tego przepisu wskazuje, iż w spółdzielniach mieszkaniowych, które są zrzeszone w związkach rewizyjnych lustracja powinna być prowadzona nieodpłatnie, tzn. powinna być finansowana w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez spółdzielnię. Zdaniem Rzecznika świadczy o tym fakt podkreślenia w art. 91 par. 3 Prawa spółdzielczego, że odpłatnie zleca się lustrację w przypadku, gdy spółdzielnia nie jest zrzeszona w żadnym związku.
W ocenie RPO świadczy o tym, że intencją ustawodawcy jest, aby badanie lustracyjne spółdzielni zrzeszonej w związku rewizyjnym nie wiązało się dla niej, co do zasady z dodatkowymi, nadmiernymi, kosztami, by koszt tego badania mieścił się w granicach uiszczanych składek. – W tej sytuacji żądanie opłat za lustrację spółdzielni zrzeszonej w związku rewizyjnym może być oceniane jako pozbawione podstaw prawnych – podnosi Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jego zdaniem, ze względu na szczególny cel, jakiemu służyć ma lustracja spółdzielni, kwestia odpłatności powinna być uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości co do jej zakresu i nie pozostawiający zbyt dużej dowolności podmiotowi przeprowadzającemu lustrację. Trociuk dodaje, że będące obecnie przedmiotem prac legislacyjnych projekty ustaw – Prawo spółdzielcze nie rozwiązują zasygnalizowanych problemów.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 91 Prawa spółdzielczego poddanie się lustracji jest dla spółdzielni mieszkaniowych obowiązkowe, przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji corocznie.
W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, lustrację przeprowadza się corocznie.
Jeżeli spółdzielnia nie podda się badaniu lustracyjnemu wskazanemu w ustawie, badanie przeprowadzi na jej koszt z własnej inicjatywy związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA