Egzamin adwokacki i radcowski w 2021 r. odbędą się od 18 do 21 maja. „Rzeczpospolita", jak co roku, wraz z wydawnictwem CH Beck pomaga się do nich przygotować. Dziś kazusy z etyki.

Kazus 1.

Pouczenie:

1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.

a) W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.

b) W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).

Czytaj także: Egzamin zawodowy 2021: zadanie z prawa gospodarczego

2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.

3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki) wynosi łącznie 480 minut.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

4. Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki zawarte jest na 4 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

Informacja dla zdającego

I. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egzaminu stanem faktycznym – proszę przygotować opinię prawną, w której należy:

1) ocenić zachowanie adwokata Jana Nowaka z punktu widzenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki adwokackiej, z uwzględnieniem interesu publicznego;

2) w przypadku uznania, że adwokat Jan Nowak naruszył ww. zasady, wskazać przepisy, które zostały przez niego naruszone, oraz opisać, na czym polegało ich naruszenie.

II. Przygotowaną opinię prawną należy podpisać imieniem i nazwiskiem: Jan Kozłowski.

STAN FAKTYCZNY

Adwokat Jan Nowak prowadzi kancelarię adwokacką w Lublinie od 2 stycznia 2016 r.

Adam Kowalski zwrócił się do adwokata Jana Nowaka o reprezentowanie go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Dłużnik Antoni Sobala zamieszkiwał w sąsiedztwie adwokata Jana Nowaka i, jak się okazało, obydwaj panowie pozostawali w poważnym konflikcie osobistym. Mimo że Adam Kowalski korzystał już z pomocy prawnej innego adwokata adwokat Jan Nowak postanowił włączyć się do udziału w sprawie jako jego pełnomocnik, pod warunkiem że ten wypowie pełnomocnictwo dotychczas występującemu w sprawie adwokatowi. Adam Kowalski na to przystał i udzielił adwokatowi Janowi Nowakowi pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Korzystając z podpowiedzi adwokata Jana Nowaka i przy jego pomocy, sporządził oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa poprzedniemu adwokatowi, które jeszcze tego samego dnia wysłał do niego listem poleconym. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Jego zapłata miała nastąpić w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania przed sądem I instancji.

Mimo staranności adwokata Jana Nowaka w zakresie wypełniania obowiązków zawodowych roszczenie Adama Kowalskiego przeciwko Antoniemu Sobali zostało oddalone w całości. W ustnych motywach wyroku, przedstawionych w obecności stron oraz ich pełnomocników, przewodniczący składu orzekającego omówił szczegółowo ustalenia stanu faktycznego i wykazał, że roszczenie powoda jest przedawnione.

Adam Kowalski, nie zważając na argumenty sądu oraz wyrażoną przez adwokata Jana Nowaka opinię co do bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego, nie zgadzał się z tym stanowiskiem. Mimo przedstawionych argumentów nadal domagał się od swojego pełnomocnika zaskarżenia przedmiotowego wyroku. Adwokat Jan Nowak, realizując żądanie swojego mocodawcy, w terminie ustawowym złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z argumentacją sądu, a także kierując się wcześniej zakomunikowanym klientowi stanowiskiem o braku zasadności wnoszenia środka zaskarżenia, odstąpił od sporządzenia apelacji. O swojej decyzji nie poinformował jednak klienta. Po upływie terminu do wniesienia apelacji, wobec jej braku, wyrok się uprawomocnił.