To wynik zarówno przejęć rodzimych podmiotów (np. Zelmera) przez światowe koncerny, jak i ich inwestycji bezpośrednich. Należy również podkreślić ekspansję zagraniczną polskich firm – najlepszym przykładem jest Amica, która przejęła marki na rynku skandynawskim i w Wielkiej Brytanii. Spośród 26 firm zrzeszonych w Związku Pracodawców AGD CECED Polska jedynie dwie to przedsiębiorstwa z rodzimym kapitałem. W 2016 r. wartość produkcji wyniosła 16,8 mld zł i była o 6 proc. wyższa niż rok wcześniej w przypadku tzw. dużego AGD i o 14 proc. małego sprzętu. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od wielu lat, choć ze zmienną dynamiką. Główne wyzwania to rosnąca konkurencja producentów z innych państw regionu oraz z Azji, konsekwencje załamania rynku wschodniego, konieczność ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych i unowocześniania produkcji, a także rosnące koszty pracy oraz trudności w znalezieniu pracowników. Ze względu na specyfikę rynku zbytu, charakteryzującą się współpracą z wiarygodnymi odbiorcami, branża w niewielkim stopniu narażona jest na problemy z płynnością finansową i terminowością regulowania należności czy zatorami płatniczymi. Bez większych problemów przetrwała okres kryzysu finansowego i gorszej koniunktury na świecie. Obecnie sprzyja jej ożywienie gospodarcze, coraz większy popyt konsumpcyjny stymulowany programem 500+ (popyt wtórny na AGD) oraz rekordy sprzedaży, jakie odnotowują deweloperzy (popyt pierwotny na AGD). Choć miniony rok był nieco gorszy zarówno pod względem produkcji, jak i eksportu, nie rzutowało to negatywnie na wyniki i kondycję finansową firm z branży AGD. Potwierdzają to również dane z baz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK dotyczące przeterminowanych zobowiązań na co najmniej 500 zł i pow. 60 dni pozakredytowych (wierzycielami są partnerzy biznesowi) i kredytowych (wierzycielami są banki). Z danych pochodzących z baz BIK i BIG InfoMonitor zawierających informacje o zobowiązaniach kredytowych i pozakredytowych przedsiębiorstw prowadzących działalność w dwóch branżach (klasach PKD) producentów sprzętu gospodarstwa domowego wynika, że w obu odsetek firm posiadających zobowiązania przeterminowane o więcej niż 60 dni i na kwotę wyższą niż 500 zł nie przekracza 5 proc. Łączna wartość zaległych zobowiązań (przeterminowanych powyżej 60 dni na kwotę wyższą niż 500 zł) producentów sprzętu gospodarstwa domowego wynosi obecnie 77,2 mln zł, z czego prawie całość stanowią zaległe zobowiązania kredytowe trzech firm.