• art. 31 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 marca 2020 r., poz. 568)

• art. 4 pkt 6 i 7 ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 6 lutego 2020 r., poz. 190)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 22 czerwca 2020 r., poz. 1074)

• rozporządzenie ministra finansów z 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129 (DzU z 22 czerwca 2020 r., poz. 1078)

• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1194)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1196)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1199)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1201)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1202)

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Widuchowa w województwie zachodniopomorskim (DzU z 6 lipca 2020 r., poz. 1204)