fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Jak łatwo i szybko dostać odszkodowanie za błędy w leczeniu

Adobe Stock
Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu.

Pacjenci mają możliwość dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania w tym trybie od 2012 r. Komisje miały stanowić szybszą i mniej sformalizowaną drogę dochodzenia roszczeń w stosunku do sądów powszechnych. Rzecznik Praw Pacjenta, który monitoruje działalność ww. komisji, między innymi pod kątem realizacji założeń, jakie przyświecały ustawodawcy podczas ich powołania zwrócił się do Ministra Zdrowia z propozycją zmiany w zakresie ich funkcjonowania.

Celem usprawnienia prac komisji wojewódzkich, w tym przyśpieszenia orzekania i stworzenia bardziej przyjaznych warunków dochodzenia roszczeń przez pacjentów w tym trybie, Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Ministra Zdrowia z propozycjami zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.: zabezpieczenia pacjentów w możliwość uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku (w chwili obecnej wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracamy przez komisje), skrócenia terminu na ustosunkowanie się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego przez podmiot leczniczy (ubezpieczyciela), czy też uregulowania wprost możliwości reprezentacji stron postępowania przez pełnomocnika.

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje optymalizację obecnego modelu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów, nie zaś zmianę jego istoty. Obecny model pozasądowego dochodzenia roszczeń wymaga szerszej dyskusji. Rozwiązania, które obecnie funkcjonują w tym zakresie nie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa leczenia pacjenta. Stworzenie kultury uczenia się personelu medycznego i podmiotów leczniczych na błędach, wymaga wprowadzenia rozwiązań bazujących na zasadach no fault, tzn. bez orzekania o czyjejkolwiek winie w zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą na zdrowiu pacjenta – napisał Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta okoliczności takiego zdarzenia powinny być przedmiotem analizy pod kątem wdrożenia kolejnych usprawnień w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA