fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowe zasady finansowania lokali komunalnych

www.sxc.hu
Z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tworzenia lokali socjalnych, noclegowni czy domów dla bezdomnych może wystąpić teraz także spółka komunalna.

Kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wynika to z art. 19 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (dalej: ustawa). Sejm 25 września 2015 r. znowelizował tę ustawę, zmieniając jednocześnie regulację dotyczącą upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia. Z art. 19 pkt 4 wykreślono kryterium oceny wniosków, które premiuje przedsięwzięcia o niskim koszcie eksploatacji tworzonych lokali.

Zmiana ustawy była bezpośrednią przyczyną wydania przez ministra infrastruktury i budownictwa nowego rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Nowe przepisy wykonawcze obowiązują od 1 marca 2016 r.

Dofinansowanie dla gminnych spółek

Nowe rozporządzenie dostosowuje zawarte w nim regulacje także do pozostałych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z 25 września 2015 r. Umożliwia ona gminom m.in. skorzystanie z finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na zakup lokali mieszkalnych będących byłymi mieszkaniami zakładowymi. Ponadto poszerzyła krąg inwestorów, którzy mogą się ubiegać o finansowe wsparcie. Teraz takie prawo mają także spółki gminne. Jak bowiem wynika ze znowelizowanych od 21 listopada 2015 r. przepisów (data wejścia nowelizacji w życie), o przewidziane w tej ustawie wsparcie ubiegać się mogą także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że taka spółka nie może działać w formie towarzystwa budownictwa społecznego.

31 marca mija termin składania wniosków o dofinansowanie w pierwszym półroczu

Wprowadzenie tych zmian wymagało także stosownych korekt w załącznikach do rozporządzenia, w tym określającego zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Obowiązujące od 1 marca przepisy znowelizowały także załącznik przedstawiający rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Pozostałe zmiany

Nowe rozporządzenie dostosowuje także regulacje określające szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych do nowych rozwiązań wynikających z przepisów o księgach wieczystych, prawa budowlanego czy o rewitalizacji.

1 września rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w drugim półroczu

Po pierwsze – rozporządzenie rezygnuje z obowiązku przedłożenia odpisu księgi wieczystej wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zamiast tego wystarczy, że wnioskodawca poda numer księgi wieczystej. Zmiana ta wynika z obowiązującego od 1 grudnia 2013 r. brzmienia art. 364 ust. 6 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 26 czerwca 2013 r., poz. 707 ze zm.), który wprowadza zasadę, że każdy, kto zna numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Po drugie – nowe rozporządzenie uwzględnia obowiązujące przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 8 marca 2016 r., poz. 290) w zakresie dokumentów potwierdzających prawo do prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. W takiej sytuacji do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia oraz oświadczenie wnioskodawcy o tym, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu od tego zgłoszenia.

Po trzecie – rozporządzenie uwzględnia uchwaloną 9 października 2015 r. ustawę o rewitalizacji (DzU z z 3 listopada 2015 r., poz. 1777), przyznając pierwszeństwo w dofinansowaniu tym działaniom, które są realizowane w ramach gminnego programu rewitalizacji. Jak czytamy w uzasadnieniu, jest to spowodowane tym, że działania rewitalizacyjne, związane z budową lub modernizacją zasobu mieszkalnego, są ważnym aspektem przemiany zarówno obszaru, jak i lokalnej społeczności.

Natomiast ze względu na interwencyjny charakter rozwiązania polegającego na umożliwieniu gminom i spółkom gminnym zakupu byłych mieszkań zakładowych nowe rozporządzenie – w stosunku do takich przedsięwzięć – wyłącza obowiązek spełnienia minimalnych wymagać w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, którym powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale wsparcia finansowego.

podstawa prawna: ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jedn. DzU z 17 czerwca 2015 r., poz. 833 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (DzU z 2016 r., poz. 259)

Wniosek o wsparcie

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września każdego roku.

Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. DzU z 29 grudnia 2012 r., poz. 1529 ze zm.) określa dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.

BGK po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Bez rozpatrzenia BGK pozostawia także wnioski wniesione po terminie, a także dotyczące przedsięwzięcia niekwalifikującego się do dofinansowania.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do dofinansowania GBK podaje dwa razy do roku. W przypadku wniosków składanych do 31 marca informacja jest publikowana do 30 czerwca tego samego roku. Natomiast w przypadku wniosków składanych do 30 września informacja o wynikach naboru podawana jest do wiadomości do 31 grudnia tego samego roku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA