fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wywiady

Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital: W planach mamy dwie duże transakcje

materiały prasowe
Teraz koncentrujemy się na nowych inwestycjach. Chcielibyśmy w 2021 r. zainwestować w cyfrowych czempionów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – zapowiada Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital.

Jak grupa MCI ocenia zeszły rok?

Nasza strategia koncentruje się na inwestycji w spółki, które są beneficjentami przyspieszonej przez pandemię cyfryzacji. Ubiegły rok był dla naszej grupy dobry.

Był rekordowy między innymi pod względem wartości wyjść z inwestycji, których łączna wartość w 2020 r. przekroczyła 900 mln złotych (m.in. ATM, Netrisk).

Coraz lepsze wyniki spółek portfelowych i udane wyjścia z inwestycji przełożyły się na dobre rezultaty grupy za 2020 r. Zanotowaliśmy ponad 126 mln złotych zysku netto.

Jak w zeszłym roku wypadły poszczególne fundusze?

Bardzo dobrze radził sobie subfundusz MCI.EuroVentures, który zanotował około 184 mln złotych zysku z inwestycji i ponad 15-proc. stopę zwrotu. Zostało to skompensowane lekko ujemnym wynikiem subfunduszu MCI.TechVentures, który – zgodnie z informacjami, jakie już wcześniej podawaliśmy – będzie stopniowo wygaszany do 2024 r.

Warto przy tym odnotować, że wyniki MCI.TechVentures systematycznie się poprawiają.

Już w czwartym kwartale zeszłego roku subfundusz ten miał wynik dodatni. Ta tendencja utrzymywała się również w pierwszym kwartale 2021 r.

Jakie są plany waszej grupy na trwający rok?

Zakładamy wyjścia z inwestycji na poziomie przekraczającym 0,5 mld złotych w 2021 r. Mamy mocną pozycję płynnościową: na koniec 2020 r. na rachunkach podmiotów z grupy MCI było ponad 750 mln złotych, a na koniec pierwszego kwartału 2021 r. ta kwota urosła jeszcze bardziej. Jednocześnie systematycznie spada nasze zadłużenie, spłacamy też przedterminowo obligacje.

Dzisiaj koncentrujemy się na nowych inwestycjach. Chcielibyśmy zrealizować w 2021 r. dwie duże inwestycje w cyfrowych czempionów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

O szczegółach, oczywiście, na razie nie możemy jeszcze mówić. Staramy się bardzo selektywnie podchodzić do nowych inwestycji.

Jeśli mowa o planach na ten rok, to warto też wspomnieć, że z końcem marca 2021 r. subfundusz TV MCI.TechVentures zrealizował wyjście z inwestycji w Pigu. Oznacza ono potencjalny wpływ do funduszu w wysokości ok. 145 mln złotych. Oczekujemy, że to wyjście powinno uruchomić proces automatycznych i proporcjonalnych wypłat dla wszystkich inwestorów tego subfunduszu. Transakcja powinna zostać rozliczona w okolicach maja–czerwca. Spodziewamy się, że w jej efekcie ok. 77 mln złotych zostanie wypłacone inwestorom MCI.TechVentures oraz MCI proporcjonalnie do posiadanych certyfikatów inwestycyjnych.

Jakie działania podejmuje grupa MCI w zakresie tzw. fundraisingu, czyli pozyskiwania funduszy?

Na początku tego roku zawarliśmy z Raiffeisen Bank International umowy kredytowe o łącznej wartości 41 mln euro (z czego 29 mln euro przypada

na MCI.EuroVentures – red.). Trwają też dalsze prace nad fundraisingiem. Umowa zawarta z Raiffeisenem wpisuje się w ożywienie, jakie zaczyna być widoczne po spowodowanych pandemią zawirowaniach w zakresie fundraisingu na rynku w regionie. Nadal pracujemy nad emisjami do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Na jakim etapie jest fuzja spółek MCI i Private Equity Managers?

W kwietniu odbyły się walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek, które zatwierdziły połączenie, co oznacza, że nie ma faktycznych przeszkód stojących przed tą fuzją. Przed nami jeszcze tylko kwestie formalne – czekamy na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dominację MCI nad TFI. Oczekujemy, że do 18 czerwca powinniśmy ją otrzymać i to otworzy nam drogę do ostatniego etapu, czyli rejestracji połączenia przez sąd. Zakładamy, że cały proces może się zakończyć pod koniec czerwca.

Czy można się spodziewać, że zarząd MCI będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy?

Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie odpowiadającej od 1 do 2 proc. kapitałów własnych spółki wykazanych w ostatnim zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Ewa Ogryczak w czerwcu 2015 r. objęła stanowisko wiceprezesa zarządu w MCI Capital. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. W 2009 r. uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału spółki PKF Consult oraz menedżera w KPMG Audyt.

Fundusze nie zwalniają tempa

W ubiegłym roku liczba przejęć dokonanych przez fundusze private equity wzrosła w Polsce o prawie jedną trzecią, mimo pandemii i niepewnej sytuacji gospodarczej – wynika z danych zgromadzonych przez firmę doradczą Bain & Company. W ubiegłym roku fundusze private equity zainwestowały w samej tylko Polsce w niemal 40 spółek. Łączna wartość inwestycji, dla których kwota transakcji została ujawniona, wyniosła 500 mln euro. W minionym roku największym zainteresowaniem funduszy cieszyły się przedsiębiorstwa z sektora technologicznego, ochrony zdrowia oraz dóbr konsumenckich. Zdaniem ekspertów wraz ze spodziewaną poprawą koniunktury gospodarczej aktywność funduszy na polskim rynku będzie dalej rosnąć, więc 2021 r. zapowiada się bardzo ciekawie. Jak podaje Bain, łączna pula środków na inwestycje zgromadzonych przez fundusze PE na świecie wzrosła w ubiegłym roku do rekordowego poziomu 2,9 bln dol. (z 2,6 bln dol. w 2019 r.). Ciągły napływ kapitału i rosnąca konkurencja między funduszami sprawiają, że inwestorzy gotowi są płacić coraz więcej za przejmowane spółki. W ubiegłym roku średnia cena, po jakiej fundusze przejmowały aktywa w Europie, osiągnęła poziom najwyższy w historii. Funduszem aktywnie inwestującym w regionie, w obszarze cyfrowej gospodarki, jest grupa MCI. Rok 2020 był szóstym z kolei, w którym MCI działało jako wehikuł inwestycyjny, lokujący swoje środki i pozyskane finansowanie w spółki portfelowe poprzez dedykowane fundusze. Grupa zakończyła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym 126,7 mln zł (wobec 113,4 mln zł zysku rok wcześniej), aktywami netto w wysokości 1,39 mld zł oraz sumą bilansową sięgającą 1,7 mld zł. MCI Capital jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Wycena firmy obecnie przekracza 920 mln zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się ponaddwukrotnie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA