fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą sądy ds. własności intelektualnej

AdobeStock
Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego uchwaloną przez Sejm 13 lutego 2020 r. Ustawa wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądy wyspecjalizowane w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Większość jej przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Ustawa przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Dlatego w ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) zostaną wprowadzone zmiany dotyczące postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej.

Zgodnie z nowelą sprawami takimi jest postępowanie w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych.

Ustawa przewiduje, iż w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej, w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przekracza dwadzieścia tysięcy złotych, obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Na wniosek strony lub z urzędu sąd może zwolnić stronę z obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika, w przypadku spraw o niższym stopniu zawiłości sprawy.

Nowelizacja wprowadza rozszerzenie zakresu działania rzeczników patentowych jako profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach cywilnych we wszystkich sprawach własności intelektualnej, a nie jak dotychczas jedynie w sprawach własności przemysłowej.

W regulacjach k.p.c. znajdzie się osobny dział dotyczący postępowania w sprawach własności intelektualnej. Przepisy wskazują, iż sprawy w tym zakresie należą do właściwości sądów okręgowych. Natomiast w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

W postępowaniach w sprawach własności intelektualnej przewidziano  swoiste regulacje m.in. dotyczące zabezpieczenia środka dowodowego, wyjawienia lub wydania środka dowodowego przez pozwanego na żądanie powoda który uprawdopodobnił roszczenie czy  wezwania naruszyciela do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług na wniosek uprawnionego.

Oprócz zmian w ustawie k.p.c. uchwalona ustawa zmienia kilka innych ustaw w zakresie mającym je dostosować do nowo przyjmowanych rozwiązań  w zakresie spraw własności intelektualnej. Dotyczy to m.in.: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych czy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

W ustawie o ustroju sądów powszechnych przewidziano delegację dla Ministra Sprawiedliwości do przekazania w drodze rozporządzenia jednemu sądowi apelacyjnemu rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych oraz analogiczną delegację do przekazania jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów okręgowych.

Zmiany w ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz jej nowelizacjach uchwalonych w roku 2019  dotyczą przede wszystkim regulacji o przekształceniach spółek oraz przesunięcia o rok terminów wejścia w życie części uchwalonych wcześniej regulacji, w tym również wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej. Także terminy wejścia w życie uchwalonych wcześniej niektórych regulacji dotyczących zasad prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego zostały przesunięte o rok.

Przepisy przejściowe wprowadzają generalnie zasadę, iż w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w brzmieniu dotychczasowym. W sprawach, które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu. Właściwy do rozpoznania takiej sprawy pozostaje sąd właściwy według przepisów dotychczasowych. Równocześnie w postępowaniach wszczętych wniesieniem do dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej lub skargi na orzeczenie referendarza sądowego stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu do czasu zakończenia postępowania w drugiej instancji albo przed Sądem Najwyższym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 3, 4 i 5 lit. b oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.

2) art. 5 pkt 5 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

3) art. 7 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 12 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 29 lutego 2020 r.;

5) art. 12 pkt 3 i 4 oraz art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.;

6) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.;

7) art. 19, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;

8) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;

9) art. 21, który wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2020 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA