fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzynastki

Czy urlop dla poratowania zdrowia ma wpływ na wysokość trzynastki

Fotorzepa, Andrzej Bogacz Bogacz Andrzej
Ustalając podstawę trzynastki bierze się pod uwagę świadczenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu urlopowego. Trzeba uwzględnić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz pominąć wynagrodzenia za czas innych niż ten urlop usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

- Przy ustaleniu trzynastki dla nauczyciela pominięto wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby i wynagrodzenie za okres urlopu dla poratowania zdrowia. Czy jest to zgodne z przepisami?

Tak.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastkę) ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące podwładnemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W przypadku nauczycieli, obliczenie trzynastki powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

W podstawie trzynastki dla nauczyciela trzeba uwzględnić: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki – za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę w święto oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Nie uwzględnia się natomiast: wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas - innej niż urlop wypoczynkowy - usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. W związku z pomijaniem wynagrodzenia za czas innej (niż urlop wypoczynkowy) usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w uchwale Sądu Najwyższego z 10 października 2000 r. (sygn. III ZP 22/00, OSNP 2001/5/142) przyjęto, że przy ustalaniu trzynastki nie uwzględnia się wynagrodzenia za okres przebywania przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Natomiast w uchwale SN z 13 grudnia 2005 r. (sygn. II PZP 9/05, OSNP 2006/7-8/109) wyrażono pogląd, że należy rozróżnić czas „usprawiedliwionej nieobecności w pracy" od czasu „zwolnienia od pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia" (por. § 1 i § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, tekst jedn. DzU z 2014 r. 1632). W uchwale tej przyjęto, że pojęcie „inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy" nie obejmuje zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. W odpowiedzi resortu pracy z 24 lipca 2014 r. na zapytanie poselskie nr 6932 przyjęto jednak, że przy obliczaniu trzynastki nie uwzględnia się m.in. wynagrodzenia otrzymanego za czas zwolnień od pracy wymienionych we wskazanym wyżej rozporządzeniu z 15 maja 1996 r. ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1872)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU z 2001 r. poz. 737 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA