fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rzecz o prawie

Decyzję środowiskową będzie łatwiej uzyskać

Adobe Stock
Proponowane zmiany w przepisach mogą się przyczynić do znacznego uproszczenia procedury i tym samym usprawnić realizację inwestycji.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeśli zmiany wejdą w życie, to procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać uproszczona.

Warto zwrócić uwagę na propozycję zmiany w art. 74 ust. 3a ustawy, która polega na doprecyzowaniu pojęcia obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (przy pozostawieniu również co do zasady kryteriów dotychczasowych). Projekt przewiduje w tym względzie zmianę polegającą na wskazaniu, że przez obszar ten należy rozumieć „działki położone na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz działki znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m od granic tego terenu". Z pewnością ułatwi to organom administracji rozstrzyganie wątpliwości w tym zakresie.

Projekt przewiduje ponadto zmianę w art. 74 ust. 3 ustawy, polegającą na zawiadamianiu stron postępowań o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji poprzez obwieszczenie, gdy ich liczba przekracza 10. Dotychczas do stosowania tej formy zawiadomień uprawniała organ dopiero liczba stron przekraczająca 20.

Zaproponowane zostały również dalsze zmiany w art. 74 ustawy, polegające na dodaniu w nim nowych przepisów ust. 3b do 3h, ułatwiających zawiadomienie stron o toczącym się postępowaniu (skuteczność zawiadomień dokonanych na adres ustalony w oparciu ewidencję gruntów lub o dokumenty przedłożone przez wnoszącego podanie, brak stosowania art. 97 § 1 pkt 1 i pkt 4 kpa w przypadku braku aktualnych danych stron w rejestrach, obowiązek zawiadomienia o nowym nabywcy lub użytkowniku wieczystym nieruchomości w przypadku zbycia jej w toku postępowania i brak podstaw do wznowienia postępowania w przypadku jego niedopełnienia, brak przeszkód w prowadzeniu postępowania w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i dopuszczenie zawiadomienia stron w tym przypadku poprzez obwieszczenie).

W projekcie znalazł się również nowy art. 86d, zgodnie z którym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza postępowanie na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia (jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu). Również ten podmiot może wystąpić o podjęcie postępowania. Wyłączone ma być natomiast stosowanie art. 98 kpa, czyli nie będzie konieczności uzyskiwania zgody pozostałych stron na zawieszenie postępowania, jak również podejmowania go na wniosek innych stron niż podmiot planujący realizację przedsięwzięcia.

Propozycje zawarte w projekcie należy ocenić pozytywnie, mogą się one bowiem przyczynić do znacznego uproszczenia całej procedury, a tym samym ułatwić realizację inwestycji.

Autorka jest radcą prawnym w Praktyce Infrastruktura i Budownictwo kancelarii Kochański i Partnerzy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA