Anna Jargut

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii koronawirusa

Organ nie musi uzasadniać swojej decyzji, ale przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia czy istnieją podstawy jej wydania.

Kiedy nowy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wyklucza dotychczasowe wykorzystywanie terenów

Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony

Interpretacja dotycząca występowania w sprawie niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego oraz co do treści normy prawnej należy nadal do organów wydających rozstrzygnięcie w sprawie.

Ustawa inwestycyjna portowa - ułatwienia proceduralne

Nowa ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia proceduralne w związku z priorytetowym charakterem inwestycji.

Nieważność postępowania administracyjnego: kiedy dochodzi do rażącego naruszenia prawa

Postępowanie o stwierdzenie nieważności, to nie trzecia instancja. Błędy w wykładni przepisu nie stanowią rażącego naruszenia prawa.

Czy rozwiązania ze specustaw można przenieść do kodeksu postępowania administracyjnego?

Ograniczenia czasowe, zawarte w ustawach szczególnych, dotyczące możliwości wyeliminowania z obrotu ostatecznej decyzji, mogłyby stanowić pewien wzorzec dla przyszłych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego.

Usuwanie drzew lub krzewów z terenów w pobliżu lotnisk

Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przeszkód lotniczych.

Wniosek o uzupełnienie decyzji a termin do wniesienia odwołania

Żądanie uzupełnienia decyzji przez jedną ze stron postępowania nie powinno prowadzić do stwierdzenia niedopuszczalności odwołań wniesionych w terminie ogólnym przez pozostałe strony postępowania.

Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy a plan generalny lotniska

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu jego uchwalenia.

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym - zmiany w przepisach KPA

Nadanie pisma w państwie Unii Europejskiej będzie równe w skutkach z nadaniem w Polsce.