fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Wizerunek prokuratora jest informacją publiczną, ale nie podlega udostępnieniu

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją publiczną, ale jego udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

O udostępnienie zdjęć w formie odbitki fotograficznej i skanu wizerunku oraz podania roku urodzenia czworga prokuratorów, zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Ł. Jan A. (dane zmienione). Jak wyjaśnił, wizerunki są mu potrzebne do publikacji książkowej, a że są oficjalnym wizerunkiem osób "w organie Państwa", to stanowią informację publiczną.

Prokurator Okręgowy odmówił udostępnienia wszystkich żądanych informacji, gdyż jego zdaniem planowany sposób ich wykorzystania uderza w godność urzędu prokuratorskiego, co byłoby sprzecznie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze.

Jan A. odwołał się do Prokuratora Apelacyjnego w B. Zarzucił organowi I instancji rażące naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż odmawiając udzielenia informacji Prokurator Okręgowy nie powołał się na jakikolwiek przepis tej ustawy i nie wykazał, w jaki sposób udostępnienie żądanych informacji uderzałoby w godność urzędu prokuratorskiego w sytuacji, gdy organ nie zna jeszcze treści książki, w której dane te miałyby zostać zamieszczone. Zdaniem Jana A. Prokurator Okręgowy naruszył także jego prawa prywatne, gdyż ujawnił swoją decyzję odmowną prokuratorom, o których wizerunki ten wystąpił . Tymczasem treść książki i dane autora do czasu jej publikacji stanowią sferę intelektualnej, a nie publicznej działalności Jana A., która to sfera podlega ochronie.

Prokurator Apelacyjny uchylił w całości rozstrzygnięcie odmowne i zobowiązał Prokuratora Okręgowego do udzielenia informacji o roku urodzenia wskazanych prokuratorów. Jest to bowiem informacja publiczna podlegająca ujawnieniu niezależnie od tego, w jaki sposób wnioskodawca zamierza ją wykorzystać: korzystnie czy niekorzystnie dla osób, których dane zostaną ujawnione. Co zaś tyczy się wizerunków prokuratorów, Prokurator Apelacyjny wskazał, że są to dane osobowe podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i wyłączone z zakresu informacji publicznej . A skoro tak, to nie było podstawy prawnej do odmowy ich udostępnienia decyzją administracyjną na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jan A. złożył na tę decyzję skargę do sądu administracyjnego. Argumentował m.in., że na stronie Prokuratury Generalnej znajdują się setki zdjęć prokuratorów, a Prokurator Generalny nigdy nie utrudniał udostępniania zdjęć prokuratorów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2d ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o władzach publicznych i podmiotach wykonujących władzę publiczną, a więc także o osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach.

- Skoro organy prokuratury są organami władzy publicznej, a poszczególni prokuratorzy są osobami pełniącymi funkcje publiczne, to dane dotyczące poszczególnych prokuratorów (zawarte np. w aktach osobowych czy w legitymacjach służbowych) są informacją publiczną. Pozostają bowiem w związku z realizacją zadań publicznych (ustawowych) przez instytucję prokuratury i jej pracowników (prokuratorów) – stwierdził WSA.

Wyjaśnił też, że w chwili mianowania prokurator staje się osobą pełniącą funkcję publiczną, a jego dane w zakresie dotyczącym pełnionej funkcji tracą przymiot prywatności i stają się informacją publiczną. Zatem wszystkie zażądane przez Jana A. dane są publiczne.

Jednak, jak zauważył WSA, publiczny charakter informacji nie powoduje automatycznie obowiązku jej udostępnienia. Może ona bowiem podlegać szczególnej ochronie ustawowej jako np. informacja niejawna czy ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Przy czym, zaznaczył Sąd, ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, jeśli informacje te mają związek z pełnieniem owych funkcji.

- Inaczej rzecz ujmując, podmiot, do którego wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej osoby pełniącej funkcję publiczną powinien ocenić, czy zażądane dane mają związek z pełnieniem funkcji publicznej przez tę osobę, czy też należą wyłącznie do jej sfery prywatności, w tym chronionej szczególnymi w stosunku do u.d.i.p. regulacjami ustawowymi. Tego działania w sprawie niniejszej zaniechano – wskazał WSA.

Zdaniem składu orzekającego, rok urodzenia jest informacją mającą związek z pełnioną funkcją, bowiem już fakt mianowania na stanowisko prokuratora wiąże się z osiągnięciem odpowiedniego wieku, zaś osoby ubiegające się o stanowisko prokuratora w zależności od urodzenia przed lub po dniu 1 sierpnia 1972 r. składają tzw. oświadczenie lustracyjne. Oznacza to, że rok urodzenia osoby pełniącej funkcję publiczną jaką jest prokurator jest warunkiem powierzenia tej funkcji. Informacja o roku urodzenia podlega zatem udostępnieniu. Inaczej rzecz się ma, gdy chodzi o wizerunek prokuratora. WSA uznał, że stanowi on informację ze sfery prywatności niemającą wpływu na objęcie stanowiska prokuratorskiego czy ocenę jego wykonywania.

- Okoliczność, że wizerunek prokuratora znajduje się w legitymacji służbowej, która może być okazana podczas wykonywania czynności służbowych, oznacza tylko tyle, że podczas konkretnej czynności procesowej prokurator umożliwia swoją identyfikację konkretnym osobom wykonującym obowiązki służbowe, ale nie oznacza, że każdy obywatel niezwiązany z konkretną sprawą ma prawo do zapoznania się z tym wizerunkiem, podobnie jak np. z miejscem zamieszkania prokuratora, jego stanem cywilnym – wyjaśnił Sąd.

Zatem wizerunek prokuratora ma charakter identyfikacyjny dla konkretnej czynności służbowej, a nie dla wykonywania tego zawodu w ogólności, co czyni z niego informację publiczną "niezwiązaną istotowo z pełnioną funkcją tak jak imię, nazwisko, stanowisko służbowe, przypisanie do konkretnej jednostki prokuratury". Dodatkowo wizerunek osoby fizycznej jest dobrem chronionym prawem cywilnym (art. 23 Kodeksu cywilnego), a jego rozpowszechnianie wymaga zgody osoby na nim przedstawionej ( art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

- Oznacza to, że udostępnienie wizerunku podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora – uznał WSA .

Decyzja Prokuratora Apelacyjnego została więc przez Sąd uchylona. Przy ponownym rozpoznaniu odwołaniu Jana A. Prokurator Apelacyjny powinien uchylić decyzję Prokuratora Okręgowego w zakresie odmowy udostępnienia lat urodzenia i pouczyć go o konieczności udostępnienia informacji publicznej, natomiast w zakresie wizerunku powinien utrzymać decyzję organu I instancji w mocy, ale z odmiennym uzasadnieniem tj. kwalifikując wizerunek jako informację publiczną, ale niepodlegającą udostępnieniu z uwagi na ochronę prawa do prywatności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 września 2015 (syg. akt II SA/Bk 452/15)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA