fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Zatrzymianie prawa jazdy za omijanie kursu - wyrok WSA

Fotorzepa, Robert Gardziński
Na kierowcę nałożono obowiązek zgłębienia problematyki uzależnień. Nie zrobił tego i zatrzymano mu dokument.

Wyrokiem sądu rejonowego kierujący samochodem został uznany za winnego prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zostało to stwierdzone podczas interwencji, w trakcie której wykryto środek odurzający w organizmie kierowcy.

Wyrok stał się podstawą decyzji prezydenta miasta o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Decyzja wyznaczała 30-dniowy termin na ukończenie kursu i 6-tygodniowy na przedstawienie potwierdzającego to zaświadczenia. Ponieważ żaden z tych warunków nie został dotrzymany, prezydent miasta orzekł o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.

W odwołaniu do samorządowego kolegium odwoławczego kierowca stwierdził, że od wyroku nakazowego sądu rejonowego złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Dopóki sąd powszechny nie rozstrzygnie tej kwestii, należy zawiesić postępowanie – argumentował. W razie uwzględnienia wniosku wyrok nie będzie bowiem obowiązywał i odpadnie przyczyna skierowania na kurs.

Kolegium stwierdziło, że podstawą decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy nie był wyrok SR, lecz przepis (art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c ) ustawy o kierujących pojazdami. Przepis ten przewiduje, że w przypadku nieprzedstawienia w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego starosta (prezydent miasta) wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kierowca powtórzył, że błędnie zaniechano zawieszenia postępowania i nie wyjaśniono stanu faktycznego sprawy.

WSA uznał zarzuty za nieuzasadnione. Skarżący miał obowiązek odbycia kursu i przedstawienia w wymaganym terminie zaświadczenia o jego ukończeniu. Ponieważ tego nie uczynił, prezydent miasta miał obowiązek wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – orzekł sąd, oddalając skargę. A jeśli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania tego dokumentu będzie pozytywny wynik egzaminu kontrolnego.

Sygnatura akt: III SA/Kr 283/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA