fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę "Mama 4 plus"

Adobe Stock
Od 1 marca matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do comiesięcznej minimalnej emerytury w kwocie 1100 zł brutto.

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, czyli Program "Mama 4 plus".

Ustawa zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie.

Wśród warunków do uzyskania świadczenia uzupełniającego:

1) okres co najmniej 10 lat zamieszkiwania na terytorium Polski oraz posiadania po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych, (ośrodek interesów życiowych);

2) zamieszkiwanie w Polsce w trakcie jego pobierania;

3) osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni);

4) brak niezbędnych środków utrzymania;

5) posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy osoba nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie prawa pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ewentualnie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje również przesłanki negatywne, które:

1) mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania osobie świadczenia tj. :

a) pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;

b) długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci;

2) uniemożliwiają pobieranie świadczenia tj.:

a) tymczasowe aresztowanie;

b) odbywanie kary pozbawienia wolności (za wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);

c) posiadanie uprawnienia do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Zgodnie z ustawą rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się na wniosek, który będą rozpatrywać Prezes ZUS lub Prezes KRUS.

Ustawa ustala wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura (od marca 1100 zł). W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej, świadczenie będzie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Świadczenia będą wypłacane po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA