fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Spółki w Luksemburgu: uwaga na rejestr beneficjentów rzeczywistych

Adobe Stock
Od 1 250 EUR do 1 250 000 EUR kary grozi podmiotom wpisanym do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek za m.in. niezgłoszenie w wymaganym terminie określonych informacji czy świadome zgłoszenie informacji niepełnych, niedokładnych lub nieaktualnych.

Właściciele spółek w Luksemburgu powinni zwrócić uwagę na nowo wprowadzone przepisy dotyczące obowiązku dokonywania zgłoszeń w rejestrze beneficjentów rzeczywistych (dalej: „Rejestr"), utworzonym ustawą z 13 stycznia 2019 roku (dalej: „ustawa"), która weszła w życie 1 marca 2019 roku i która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Czytaj także:

Kto musi zgłosić

Praktycznie wszystkie podmioty zarejestrowane w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés), w tym fundusze inwestycyjne, jak również bardzo popularne wśród polskich inwestorów spółki SCSp (Société en commandite spéciale) i S.a r.l. (Société a responsabilité limitée), mają obowiązek zgłoszenia informacji dotyczących swoich beneficjentów rzeczywistych do Rejestru.

Za beneficjenta rzeczywistego uważa się osobę fizyczną lub osoby fizyczne będące ostatecznymi właścicielami spółki lub sprawujące kontrolę nad tym podmiotem, jak również osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu której/których przeprowadzana jest konkretna transakcja. W praktyce do Rejestru będzie więc należało zgłosić, co do zasady, dane osobowe dotyczące beneficjentów posiadających, w sposób pośredni lub bezpośredni, ponad 25 proc. akcji/udziałów w danej spółce. Zgłoszeniu podlegają dane osobowe każdego beneficjenta rzeczywistego (imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, miejsce urodzenia, państwo rezydencji i dokładny adres, krajowy numer identyfikacyjny) oraz informacje dotyczące posiadanych przez niego udziałów w spółce. Kwestia dostępu do poszczególnych informacji zostanie natomiast poruszona w jednym z kolejnych akapitów.

W odniesieniu do spółek, których akcje lub udziały dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu lub innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie trzecim nakładającym obowiązki uznane za równoważne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, do rejestru wpisywana będzie tylko nazwa tego rynku regulowanego.

Otwarty dostęp

Kwestia dostępu do informacji zawartych w rejestrze była przedmiotem gorącej debaty na etapie procedowania projektu ustawy. Ostatecznie zdecydowano, że większość informacji zamieszczonych w rejestrze, takich jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, państwo zamieszkania, charakter i skala posiadanego udziału, będzie jawna i ogólnodostępna. Niedostępne dla szerokiej publiczności będą natomiast krajowe numery identyfikacyjne (np. PESEL) i dokładne adresy zamieszkania beneficjentów. Dostęp do rejestru, jak również pobieranie wyciągów z rejestru wskazujących beneficjentów rzeczywistych danego podmiotu będą możliwe już od 1 września 2019 r.

Wniosek o ograniczenie dostępu do informacji z rejestru.

W indywidualnych przypadkach i w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zawnioskowanie, by dostęp do informacji zawartych w rejestrze miały jedynie organy władzy publicznej, instytucje kredytowe, notariusze lub komornicy. Okres, na jaki dostęp może zostać w taki sposób ograniczony to maksymalnie trzy lata. Uzasadnieniem dla ograniczenia może być narażenie beneficjenta rzeczywistego na ryzyko nadużycia finansowego, porwania, szantażu, przemocy lub zastraszenia bądź jeżeli beneficjent rzeczywisty jest osobą małoletnią lub z innych względów niezdolną do działania. W przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie ograniczenia dostępu, przed upływem terminu, na jaki zostało wydane, konieczne będzie ponowienie wniosku dla utrzymania ochrony.

Wszystkie podmioty podlegające przepisom wspomnianej ustawy muszą dokonać pierwszego zgłoszenia informacji do rejestru drogą elektroniczną najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r., załączając jednocześnie dokumentację potwierdzającą zgłaszane informacje. Każdorazowe zmiany w stanie faktycznym muszą być natomiast zgłoszone w okresie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiego zgłoszenia.

Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji?

Ustawa przewiduje surowe kary pieniężne w wysokości od 1 250 EUR do 1 250 000 EUR w odniesieniu do podmiotu wpisanego do rejestru za niezgłoszenie w wymaganym terminie informacji do rejestru, świadome zgłoszenie informacji niepełnych, niedokładnych lub nieaktualnych, a także nieprzekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym odpowiednim władzom publicznym na ich żądanie.

Katarzyna Bożekowska-Zawisza i Łukasz Bożekowski, partnerzy w kancelarii KBAS LEGAL w Luksemburgu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA