fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy zachowek może być kosztem przy sprzedaży nieruchomości

123RF
Katalog wydatków, które wolno odliczyć od przychodu ze zbycia odziedziczonego domu jest zamknięty. Wymienia tylko nakłady na ulepszenie i podatek od spadków i darowizn.

- Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosiła się klientka, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W listopadzie 2015 r. na podstawie testamentu nabyła, jako jedyna spadkobierczyni, spadek po mamie w postaci nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Wartość nieruchomości to 300 000 zł. Brat klientki wystąpił do niej z roszczeniem o zapłatę zachowku. Na mocy ugody sądowej z bratem zwartej w maju 2017 r. klienta zapłaciła bratu w czerwcu 2017 r. zachowek w kwocie 75 000 zł. Obecnie klientka nosi się z zamiarem sprzedaży otrzymanej w spadku nieruchomości. Ponieważ sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta, klientka musi rozpoznać przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Czy kwota zachowku będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tej nieruchomości? – pyta czytelnik.

Odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT).Wynosi on 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Jest nią dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (określonym zgodnie z art. 19 ustawy o PIT), a kosztami (ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych (o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 1 i 2 ustawy o PIT).

Przedmiotem wątpliwości czytelnika jest to, czy ustalając koszty uzyskania przychodu z odpłatanego zbycia nieruchomości klientka biura może w nich uwzględnić kwotę zapłaconego bratu zachowku.

Wprost wskazane w przepisach

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa, przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6c ustawy o PIT). Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (zob. art. 22 ust. 6e ustawy o PIT).

Katalog wydatków, które w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, nabytych w drodze spadku, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu ma charakter katalogu zamkniętego. Tylko wydatki wyraźnie w nim wskazane mogą więc pomniejszyć uzyskany przychód.

Nie ma związku z transakcją

Zapłata zachowku >patrz ramka nie ma żadnego wpływu na wymiar uzyskania przychodu ze sprzedaży, gdyż wynika z samego faktu dziedziczenia. Klientka biura musiałaby zachowek zapłacić bez względu na to, czy sprzedałaby nieruchomość, czy zdecydowałaby się ją zachować. Nie będzie więc mogła, w przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, pomniejszyć przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku o kwotę zapłaconego zachowku. Kwota ta nie powiększa kosztów uzyskania tego przychodu (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., 0115-KDIT2-1.4011. 180.2017.1.JG).

?

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Regulacja z kodeksu cywilnego

Zachowek jest to wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie przysługujące zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, polegające na możliwości żądania określonego świadczenia pieniężnego od spadkobiercy lub spadkobierców, a jego celem jest ochrona interesów najbliższej rodziny spadkodawcy, w sytuacji gdy spadkodawca pominął ich w testamencie. Zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca, w stosunku do osoby niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, której przysługuje roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. Zatem konieczność zapłaty przez spadkobiercę testamentowego zachowku stanowi jego osobiste zobowiązanie względem osoby pominiętej w testamencie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA