fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Najem krótkoterminowy może być samowolą w świetle prawa budowlanego

Adobe Stock
Wynajmowanie turystom mieszkania na krótkie pobyty może być uznane przez nadzór budowlany za samowolną zmianę sposobu użytkowania - twierdzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Status prawny nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego był tematem interpelacji posła Jerzego Borowczaka (PO). 

- Od wielu lat środowiska zawodowe zarządców nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz samorządów apelują o pilne uregulowanie problemu krótkoterminowego najmu lokali mieszkaniowych. Brak jednoznacznych unormowań ograniczających ten proceder w coraz większym stopniu uderza w mieszkańców budynków wielorodzinnych wielu polskich miast, szczególnie tych atrakcyjnych turystycznie, które zamieniane są w hotele lub aparthotele. Pomimo licznych, kierowanych wcześniej do władz apeli zarówno samorządy, jak i właściciele oraz zarządcy budynków nie mają narzędzi prawnych, które pozwoliłyby w adekwatny sposób zareagować na to zjawisko - napisał poseł w interpelacji nr 30493 skierowanej do ministra inwestycji i rozwoju.

Czytaj też:

Zdaniem posła pilną koniecznością staje się wprowadzenie przepisów, które pomogą kontrolować najem krótkoterminowy w zakresie legalności działania, odprowadzania podatków, a także respektowania ciszy nocnej i porządku w budynkach wielorodzinnych.

Poseł poprosił ministra o odpowiedź na pytania, czy ministerstwo planuje kompleksowe kontrole m.in. nadzoru budowlanego, aby sprawdzić, czy lokale mieszkalne wykorzystywane do najmu krótkoterminowego spełniają wymogi prawa dla obiektów zbiorowego zamieszkania w celu zapobiegania tragicznym wypadkom. Tak, jak to zrobiono w przypadku lokali wykorzystywanych jako tzw. escape roomy.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Artur Soboń zaznaczając na wstępie, że kwestie dotyczące krótkoterminowego wynajmowania mieszkań należą do kompetencji Ministra Sportu i Turystyki. On bowiem jest właściwy w zakresie m.in. przepisów ustawy o usługach hotelarskich , która reguluje  m.in. zasady krótkotrwałego wynajmowania domów, mieszkań, czy pokoi.

- Z punktu widzenia regulacji ustawy  – Prawo budowlane, krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego części może nosić cechy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, przez którą rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - stwierdził wiceminister Soboń.

Oznaczałoby to, że właściciel, który zamierza wynajmować je turystom na krótkie pobyty, powinien wcześniej zgłosić właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (co do zasady - staroście lub wojewodzie) zmianę sposobu użytkowania. Warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia  jest zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taką zgodność z planem stwierdza w zaświadczeniu wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Trzeba je dołączyć do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. W przypadku braku planu miejscowego załącza się decyzję o warunkach zabudowy.

Wiceminister Soboń wyjaśnia, że w przypadku, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

2) może spowodować: niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

- organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw.

Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wiąże się z dotkliwymi sankcjami administracyjnymi. O tym, czy w konkretnym przypadku doszło do takiej samowoli decyduje organ nadzoru budowlanego (co do zasady - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego).

W razie stwierdzenia nielegalnej zmiany sposobu użytkowania nadzór budowlany  wstrzyma użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części oraz nałoży obowiązek legalizacji. Właściciel będzie musiał przedstawić w wyznaczonym terminie dokumenty, o których mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego i zapłacić  opłatę legalizacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie będzie skutkować nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Artur Soboń przypomniał też, że  zgodnie z art. 93 pkt 9b Prawa budowlanego ten, kto zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 podlega karze grzywny.

- W związku z tym nie ma potrzeby dokonywania zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie - stwierdził.

Dodał, że w jego ministerstwie nie jest obecnie planowane zarządzenie  przeprowadzania kompleksowych kontroli budynków, w których poszczególne mieszkania mogłyby stanowić przedmiot tzw. najmu krótkoterminowego.

- Wszelkie wątpliwości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego należy zgłaszać do właściwych miejscowo organów nadzoru budowlanego (co do zasady - do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) - poinformował wiceminister.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA