fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Reprywatyzacja: 765 nieruchomości pod lupą prokuratorów

Fotorzepa, Magda Starowieyska
W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie 355 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Postępowaniami tymi objętych jest 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy - informuje Prokuratura Krajowa.

W sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.

Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., Andrzejowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Maciejowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, Maksymilianowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, a także Grzegorzowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wobec 16 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które są kontynuowane wobec 8 podejrzanych.

Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura realizuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego. Do zadań tych zespołów należy w szczególności analiza akt administracyjnych i sądowych, opracowywanie projektów środków prawnych, udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

W zespole prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowano dotychczas 723 postępowania wyjaśniające administracyjne oraz 58 postępowań cywilnych w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W ramach dotychczasowych prac warszawskiego zespołu sporządzono 3 pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych w odniesieniu do nieruchomości warszawskich położonych przy ulicy Stalowej 25, ulicy Opoczyńskiej 4B, a także części nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie. W analizowanych sprawach stwierdzono, że zawarte umowy dotyczące zbycia tych nieruchomości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażoną w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadą uczciwości i przyzwoitości.

Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów jest również wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznych decyzji między innymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygających w kwestii ustanowienia prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, które objęte były działaniem Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego 26 października 1945 roku.

Ponadto warszawscy prokuratorzy zgłosili udział łącznie w 311 postępowaniach dotyczących nieruchomości warszawskich – zarówno administracyjnych jak też cywilnych. Skierowano także 12 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw oraz 5 skarg do sądów administracyjnych.

Jako przykład skutecznego działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Prokuratura Krajowaje podaje sprawę dotyczącą nieruchomości położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie. Za tą nieruchomość orzeczono odszkodowanie na rzecz ustalonych osób fizycznych w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesionego w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki wydał 23 października 2017 roku decyzję, w której stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku przyznającej odszkodowanie w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych.

Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 290 spraw pozakarnych – 258 postępowań administracyjnych i 32 postępowania cywilne.

Źródło: Prokuratura Krajowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA