fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 4 lipca ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa budzi kontrowersje. Kredytobiorcy uważają, że im nie pomoże.

Pierwotny projekt ustawy przygotowała Kancelaria Prezydenta. Jej celem jest zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Mechanizm ten określają przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925 oraz z 2018 r. poz. 2243).

Organizacje reprezentujące frankowiczów uznały, że nowelizacja nie realizuje ich potrzeb, gdyż na prośbę banków wykreślono z niej przepisy o wprowadzeniu funduszu konwersji, z którego  miało być finansowane przewalutowanie kredytów.  Fundusz wsparcia jest ich zdaniem mało przydatny w sytuacji, w jakiej znajduje się zdecydowana większość frankowiczów.

Czytaj też:

Jerzy Bańka: frankowicze mogą liczyć na ogromny benefit

Posłowie wyrwali kły ustawie frankowej. Usunięto kluczowy zapis

Przypomnijmy, że wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego. Nowelizacja wprowadza nowy instrument wspierający - pożyczkę na spłatę zadłużenia. Może ją uzyskać kredytobiorca, który zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania. Wówczas będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę (maksymalnie w wysokości 72 000 złotych) na spłatę zadłużenia. Przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości kredytobiorca może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu tej pożyczki, zwane w ustawie „promesą".

Źródłem finansowania obu instrumentów jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na który składają się banki.

Wsparcie będzie uzyskiwane, tak jak dotychczas, przez kredytobiorcę, który utracił zatrudnienie i ma status bezrobotnego. Zmieniła się jednak wartość wskaźnika RdD ( stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy), który jest innym warunkiem przyznania wsparcia. Według nowej ustawy musi on przekroczyć 50 proc., a nie jak obecnie - 60 proc.

Dwukrotnie podwyższono wynikające z ustawy o pomocy społecznej kwoty dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które będą uprawniały do otrzymanie wsparcia (w przypadku, gdy miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza tych kwot).

Ustawa nowelizująca przewiduje również wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie (maksymalnie w wysokości 72 000 złotych). Jednocześnie ustawodawca wprowadził mechanizm częściowego umorzenia pozostałych do zwrotu środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia.

Ponadto, stosownie do zmienianego przedmiotową nowelizacją, art. 23 ust. 2 ustawy, Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, może umorzyć w całości lub części należności z tytułu udzielonego wsparcia, przy czym wprowadzona zostaje możliwość umorzenia należności w przypadku przyznania wsparcia na podstawie którejkolwiek z przesłanek określonych w ustawie, a nie jak miało to miejsce dotychczas, z wyłączeniem możliwości umorzenia należności wówczas, gdy kredytobiorca uzyskał wsparcie ze względu na posiadany status bezrobotnego.

Nowelizacja zapewnia możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę, za pośrednictwem kredytodawcy, do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z wnioskiem o dodatkową weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia - w przypadku jego odrzucenia przez kredytodawcę. Kredytobiorca może to zrobić w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Rada Funduszu dokona ponownej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy, rozstrzygając w przedmiocie spełnienia lub niespełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy nowelizowanej przepisem art. 6a, wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego zarówno w okresie rozpatrywania wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jak i dodatkowej weryfikacji (w przypadkach, o których mowa w ustawie) nie wywołuje skutku względem kredytobiorcy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem art. 7 (jest to przepis o charakterze dostosowującym), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA