fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

RPD do MEN ws. dzieci niewidomych i niedowidzących

Adobe Stock
- Rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku podkreślają, że kompleksowy program zajęć, którego realizację umożliwia tzw. forma „turnusowa" forma turnusowa, jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy dla dzieci, zwłaszcza w przygotowaniu ich do realizacji obowiązku szkolnego – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i apeluje do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o wprowadzenie stosowanych zmian w rozporządzeniu, umożliwiających – w uzasadnionych przypadkach – inną niż w rozliczeniu miesięcznym organizację zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, tj. korzystną dla dobra dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka otrzymał niepokojące informacje o sytuacji dzieci z niepełnosprawnością z Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Gdańsku Sobieszewie, prowadzonego przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Ośrodek w Gdańsku sprawuje opiekę nad 108 dziećmi w wieku przedszkolnym, z czego 85 to dzieci spoza Gdańska, z miejscowości położonych w czterech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Dzieci z dysfunkcją wzroku są objęte w Ośrodku wczesnym wspomaganiem rozwoju, polegającym na kompleksowym i specjalistycznym wsparciu rozwoju: poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Wsparciem objęci są również rodzice, a także specjaliści z placówek ze środowisk zamieszkania dzieci, którzy w Ośrodku mogą skorzystać z merytorycznej pomocy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zostało w Ośrodku zorganizowane w formie stacjonarnego, kilkudniowego – do 5 dni – pobytu dzieci wraz z ich rodzicami (kilka razy w ciągu roku). Wprowadzenie w Ośrodku tzw. formy „turnusowej" jest uzasadnione nie tylko z powodu znacznej odległości od miejsca zamieszkania większości dzieci, ale przede wszystkim w kontekście korzyści, jakie daje możliwość objęcia dziecka realną, wielospecjalistyczną opieką.

- Liczba godzin pracy z dzieckiem, wynikająca z podsumowania rocznego, była zgodna z przepisami oświatowymi – podkreśla RPD.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w opinii przekazanej Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, wyraziło pogląd, że: Prowadzone w kierowanym przez Dyrektora Ośrodka działania wspierające małe dzieci z niepełnosprawnością są cenną i potrzebną inicjatywą, jednak nie mają one charakteru zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach oświatowych. W odpowiedzi zwrócono uwagę na uregulowanie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, które stanowi, że zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

W ocenie Rzecznika przyjęta przez Ośrodek forma (turnusowa) realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju bezdyskusyjnie w pełni realizuje cel przyjęty w § 1 ww. rozporządzenia, tj. pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka oraz uwzględnia potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka. Trudno zatem zgodzić się z opinią, że brak realizacji godzin zajęć z dzieckiem w sposób przyjęty w rozporządzeniu, tj. w rozliczeniu miesięcznym, kategorycznie wyklucza działania podejmowane w Ośrodku z pojęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA