fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Mobilizacja służb ws. bezdomnych

www.sxc.hu
Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia. W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Z ostatniego Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych wynika, że w Polsce jest 595 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni), które dysponują 22 723 miejscami noclegowymi. Jeśli doliczymy do tego zadeklarowane przez podmioty prowadzące placówki dodatkowe 3 318 miejsc na okres silnych mrozów – w sumie daje to 26 041 miejsc noclegowych.
W systemie wsparcia dla osób bezdomnych, poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, niezwykle ważne są także inne placówki, świadczące różnorodne usługi dla osób bezdomnych, w tym w szczególności:
- Jadłodajnie
- Łaźnie
- Pralnie
- Punkty wydawania żywności
- Punkty wydawania odzieży
- Świetlice dla osób bezdomnych
- Punkty konsultacyjno-informacyjne
- Punkty pomocy medycznej
Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej natomiast noclegownia zapewnia schronienie świadcząc pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt oraz możliwość przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie takich osób również w schronisku i noclegowni.Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.
W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne przed utratą zdrowia lub życia w okresie zimy niezbędny jest wspólny wysiłek wszystkich dostępnych służb: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Stąd Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracuje w obszarze zarządzania kryzysowego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Wojewodowie corocznie dokonują przeglądu i weryfikacji istniejących planów i procedur w zakresie reagowania w związku z trudnymi warunkami pogodowymi i na wypadek wystąpienia problemów związanych z zagrożeniami zimowymi. Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stale monitorują sytuacje związane z zapewnieniem możliwości tymczasowego zakwaterowania osób bezdomnych.
Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających osoby bezdomne pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. W Centrach tych działają bezpłatne infolinie dla osób bezdomnych. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dysponują informacjami o ilościach przygotowanych miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i miejscach noclegowych. Ponadto, sprawdzane są przez właściwe służby warunki potencjalnych miejsc noclegu osób bezdomnych w celu zapobiegania przypadkom zgonów z wychłodzenia.
Stałą formę ochrony przed zdarzeniami niebezpiecznymi stanowią częste prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, takich jak: dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp. W przypadku ujawnienia takich osób, są one doprowadzane do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą otrzymać niezbędną pomoc.Baza placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych, w której można w łatwy sposób wyszukać interesujące informacje (np. wg województwa, miasta, dzielnicy, typu placówki, czy typu udzielanych usług) jest również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W celu poprawy sytuacji osób bezdomnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2010 r. wspiera samorządy lokalne w realizacji ich zadań własnych w oparciu o „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności". Duży nacisk w obecnej wersji Program układzie się na wspieranie działań w zakresie podniesienia standardów placówek noclegowych dla osób bezdomnych, a także standardów usług, które są w nich świadczone. W oparciu o otwarty konkurs ofert o dofinansowanie ubiegają się organizacje pozarządowe- każdego roku dotacje otrzymuje około 40 podmiotów na łączną kwotę w wysokości 5 000 000 złotych.
W roku bieżącym była to kwota 5.715.090 złotych wspierająca w działaniach na rzecz osób bezdomnych 55 podmiotów.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się z prośbą do wszystkich Wojewodów o przygotowanie się do tego niesprzyjającego okresu oraz o koordynację działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym i ubogim.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA