fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Aby wstawić inne drzwi balkonowe, potrzeba uchwały wspólnoty

Zmiana wyglądu zewnętrznego budynku wymaga zgód i pozwoleń
shutterstock
Ściany zewnętrzne bloku stanowią część wspólną nieruchomości. Każda ingerencja w elewację budynku stanowi ingerencję w jego konstrukcję przeznaczoną do użytku wszystkich współwłaścicieli.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę właścicielki mieszkania, której nadzór budowlany nakazał doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego.
Chodziło konkretnie o odtworzenie pierwotnej szerokość otworu drzwi balkonowych w mieszkaniu. Zmiana wyszła podczas kontroli, w trakcie której ustalono, że mieszkaniu kobiety otwór drzwi balkonowych został poszerzony o ok. metr. Osadzono w nim nowe przesuwne drzwi i zamontowano roletę zewnętrzną, choć bez naruszenia konstrukcji ściany zewnętrznej.
Inspekcja uznała jednak, że przebudowa przegrody zewnętrznej – ściany elewacji południowej budynku – wymagała pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym w brzmieniu od 11 września 2017 r. przebudowa ta nie była bowiem objęta wyłączeniem z art. 29 ust. 2 pkt. 1aa ustawy. Ponadto roboty, jako przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymagały uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały. Z informacji od zarządcy wynikało zaś, że kobieta nie występowała o wyrażenie zgody, z kolei wspólnota podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na poszerzenie otworu drzwi balkonowych w jej lokalu.
Kobieta nie zgadzała się z nakazem. Tłumaczyła, że jest właścicielką mieszkania, a poszerzenie istniejącego otworu drzwi balkonowych to remont, a nie przebudowa. Ponadto roboty nie doprowadziły do naruszenia konstrukcji ściany zewnętrznej, odpowiadają prawu i nie naruszają w żaden sposób praw osób trzecich.
Ta argumentacja nie przekonała jednak ani organu odwoławczego, ani WSA w Gliwicach. Zdaniem sądu urzędnicy prawidłowo zakwalifikowali sporne roboty jako przebudowę. Przypomniał, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, m.in. kubatury, wysokości, długości itd. Bez wątpienia poszerzenie okna balkonowego o ok. metr prowadzi do zmiany zarówno parametrów użytkowych, jak i technicznych.
Po analizie prawa budowlanego, przy uwzględnieniu licznych zmian stanu prawnego, sąd doszedł do wniosku, że roboty polegające na poszerzeniu otworu okna balkonowego w spornym okresie zawsze wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. WSA zauważył tylko, że stan prawny zmienił się dopiero po nowelizacji z 13 lutego 2020 r.
Sąd nie miał też wątpliwości, że ściany zewnętrzne budynku stanowią część wspólną nieruchomości. I zewnętrzna elewacja budynku stanowi element nieruchomości wspólnej. W konsekwencji każda ingerencja w elewację budynku stanowi ingerencję w jego konstrukcję przeznaczoną do użytku wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wspólnej. Nie ma przy tym znaczenia, że zrealizowany otwór drzwi balkonowych służy do wyłącznego użytku skarżącej jako właściciela lokalu.
Właściciel znajdującego się w budynku wielorodzinnym lokalu, w którym ma dojść do poszerzenia drzwi balkonowych (tj. do przebudowy ściany zewnętrznej), w celu wykazania, że legitymuje się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie może ograniczyć się do powołania się na prawo własności. Zdaniem WSA powinien posiadać zgodę pozostałych właścicieli, a w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, zgoda taka wymaga uchwały, bo jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd.
Sąd podkreślił, że o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu wspólnoty. Potrzebna jest wyraźna, a nie milcząca czy dorozumiana, zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały.
—sygn. akt: II SA/Gl 1462/20
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA