fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Split payment: nowe obowiązki od 1 listopada także dla samorządów

123RF
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca między innymi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności przekazana została prezydentowi do podpisu. Nowe regulacje wejdą w życie już 1 listopada 2019 roku.

Ustawa, poza mechanizmem podzielonej płatności, zmienia również dotychczasowe reguły solidarnej odpowiedzialności nabywcy z podmiotem dokonującym dostawy towarów wrażliwych za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Obecnie, podatnik będący nabywcą określonych w ustawie towarów, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym ich dostawy, za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

- wartość towarów wrażliwych nabywanych od jednego podmiotu przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 tys. zł netto oraz

- w momencie dokonania dostawy tych towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Przy czym, ustawodawca przewiduje katalog okoliczności wyłączających odpowiedzialność solidarną nabywcy, w tym między innymi: nabycie paliwa jest dokonywane na stacjach paliw, dostawca towarów nie uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, dokonujący dostawy uiścił kaucję gwarancyjną.

Solidarna odpowiedzialność obejmuje dostawy towarów wrażliwych, to jest grupy towarów uznanych przez ustawodawcę za narażone na wykorzystywane do nadużyć podatkowych. Za towary wrażliwe (wymienione obecnie w załączniku nr 13 do ustawy) uznawane są m. in. wyroby stalowe, paliwa, olej z rzepaku, folia typu stretch, dyski twarde (HDD) oraz dyski SSD.

W wyniku nowelizacji, załącznik nr 13 do ustawy zostanie uchylony, a odświeżony katalog towarów wrażliwych ujęty będzie w Załączniku nr 15 do ustawy, obejmującym 150 grup towarów i usług, w tym węgiel, wyroby ze stali, metale szlachetne, części do samochodów i motocykli, surowce wtórne, elektronika, usługi budowlane.

Dotychczasowe regulacje zakładały limit kwotowy (50 tys. zł miesięcznie), poniżej którego zasady dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie miały zastosowania. Na etapie konsultacji społecznych projekt nowelizacji zakładał zmianę sposobu obliczania limitu oraz jego znaczne obniżenie (do 12 tys. zł miesięcznie). W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi jego kalkulacji odstąpiono w ogóle od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana odpowiedzialność solidarna.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, podatnicy dokonujący nabyć towarów wrażliwych, będą odpowiedzialni za zobowiązania podatkowe sprzedawcy już od pierwszej złotówki (a ściślej od pierwszego grosza). Ustawodawca zrezygnował również z nieskutecznej kaucji gwarancyjnej składanej przez podatnika dokonującego dostawy towarów wrażliwych. Solidarna odpowiedzialność zostanie natomiast wyłączona w przypadku, gdy nabywca dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (nawet jeśli nie miał takiego obowiązku, a więc wówczas, gdy wartość transakcji nie przekroczyła progu 15 tys. zł).

Ważne

Wyeliminowanie ryzyka podatkowego związanego z solidarną odpowiedzialności nabywcy będzie wiązać się z koniecznością monitorowania przez podatnika nawet bardzo nieistotnych z punktu widzenia gospodarczego transakcji. Celem ograniczenia tego ryzyka jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zachować dyscyplinę finansów publicznych powinny wdrożyć (zaktualizować) procedurę należytej staranności lub nabywając towary wrażliwe dokonywać płatności jedynie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Paweł Szmańkowski - doradca podatkowy, RSM Poland

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA