fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Split payment: wzór zarządzenia wdrażającego podzieloną płatność w gminie

AdobeStock
Jednostka samorząd, które od 1 lipca 2018 r. stosuje podzieloną płatność, musi dopełnić odpowiednich procedur.

W celu zapewnienia w każdej gminie i jej jednostkach scentralizowanych (tj. jednostkach i zakładach budżetowych), jednolitych zasad płatności należności wynikających z otrzymanych przez te jednostki bezpośrednio od dostawców towarów lub świadczeniodawców usług, faktur z wykazanym podatkiem VAT, konieczne jest wprowadzenie nowych procedur w tym zakresie. Ustalić je powinien każdy samorząd (czyli nie tylko gmina, ale także powiat i województwo samorządowe) jako obowiązujące od 1 lipca 2018r. A oto wzór takiego zarządzenia.

ELŻBIETA ROGALA, niezależny ekspert i wykładowca podatku VAT w budżecie

WZÓR ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr (…) z dnia (…)

Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta/Gminy (…)

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie (…) i jej jednostkach i zakładach budżetowych

od 1 lipca 2018r.

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 62) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994),

zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie wydaje się celem zapewnienia w Gminie (…) i jej jednostkach i zakładach budżetowych, zwanych dalej „jednostkami” lub „jednostkami scentralizowanymi”, spójności we wprowadzeniu nowych jednolitych zasad płatności należności wynikających z otrzymanych faktur. Przy czym chodzi tu tylko o należności z faktur z wykazanym podatkiem VAT, otrzymywanych od kontrahentów, będącymi dostawcami towarów lub świadczeniodawcami usług bezpośrednio dla jednostek. Procedury w tym zakresie ustala się jako obowiązujące od 1 lipca  2018r.

§ 2.
Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują gminne jednostki i zakłady budżetowe (jednostki scentralizowane) według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wskazanie powyższych procedur wynika bezpośrednio ze specustawy o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach, tj. z art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług (…) przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454).

Zgodnie tym przepisem: „Jednostka samorządu terytorialnego, (…) wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych”

§ 4.
Nowe zasady płatności należności wynikające z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w rozliczeniach z kontrahentami, będących dostawcami towarów lub świadczeniodawcami usług, zwane są podzieloną płatnością (ang. split payment). W dalszej części zarządzenia te nowe zasady płatności zwane są „mechanizmem podzielonej płatności” (MPP).

§ 5.
MPP polega na tym, iż płatność należności wynikająca z otrzymanej faktury dokonywana jest za pośrednictwem banku przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (zwanego dalej „przelewem Split”). Płatności tej dokonuje jednostka jako nabywca towarów i usług, będąca razem z gminą czynnym podatnikiem VAT na rzecz swojego dostawcy towarów i usług, będącego też czynnym podatnikiem VAT. Sprawdzenia statusu dostawcy jako czynnego podatnika VAT należy dokonać na portalu podatkowym pod adresem: www.portalpodatkowy.pl. Przelew należności na podstawie przelewu Split dokonany na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT i nie posiada rachunku VAT, nie zostanie przez bank zrealizowany.

Zapłata należności za nabyty towar lub usługę zostanie dokonana przez bank na podstawie wypełnionego przez jednostkę przelewu Split na dwa rachunki bankowe dostawcy, tj. na jego rachunek rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT. Zapłata należności odpowiadająca wartości sprzedaży netto zostanie zapłacona przez nabywcę za pośrednictwem banku bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała część ceny odpowiadająca kwocie podatku VAT, zostanie zapłacona przez bank na rachunek VAT dostawcy. Jest to specjalne i nowoutworzone wszystkim podatnikom VAT przez banki konto przeznaczone tylko dla celów rozliczeń podatku VAT.

Rachunek VAT, to specjalny rachunek funkcjonujący łącznie z rachunkiem rozliczeniowym czynnego podatnika VAT. Został on założony i jest prowadzony przez banki dopiero od 1 lipca 2018 roku. Ten specjalny rachunek służy tylko i wyłącznie dla celów rozliczeń podatku VAT. Wpływ innych należności oraz pokrywanie z niego innych należności niż sam podatek VAT jest niedopuszczalne prawnie.

§ 6.
Nowe zasady płatności należności z otrzymanych faktur wg MPP - co do zasady - dotyczą każdej faktury, jeśli sam fakt płacenia wynikających z nich należności (tzw. realizacja płatności) przypada po 1 lipca 2018r. Oznacza to, że MPP objąłby także faktury, które zostały otrzymane przez jednostkę przed tą datą. Mimo tych ogólnych zasad stosowania MPP, a także z uwagi na dobrowolność wdrożenia tego nowego systemu płatności, nowe zasady płatności, czyli zastosowanie MPP wprowadza się jako obowiązkowe dla jednostek ale tylko do faktur otrzymanych po 1 lipca 2018r.

§ 7.
Jednostka wypełnia przelew Split nie tylko w sytuacji posiadania wystarczających środków na rachunku VAT na pokrycie kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury z wykazaną kwotą tego podatku. Także w razie braku środków na rachunku VAT lub niewystarczającej kwoty na pokrycie kwoty VAT wynikającej z otrzymanych przez jednostkę faktur z wykazaną kwotą tego podatku, należy wypełnić przelew Split. Bank zrealizuje obydwa rodzaje takich przelewów. Bank odrzuci przelew Split (także zwykły przelew), jedynie wtedy, jeśli brak będzie środków na rachunku rozliczeniowym, którym dysponuje jednostka.

§ 8.
Jak wynika z wyroku TSUE (C-276/14) z 29 września 2015r. oraz ze specustawy o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach z dnia 5 września 2016 r., scentralizowane jednostki gminne, tj. gminne jednostki i zakłady budżetowe, nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że jednostki te nie mogą być stroną umowy rachunku bankowego. Stroną taką może być wyłącznie Gmina (…). W konsekwencji jednostka zobowiązana jest zawrzeć stosowny aneks do umowy rachunku bankowego lub wypowiedzieć ją. W to miejsce właściwą umowę z bankiem zawrze Gmina (…), posługując się swoim NIP przepisanym jej jako podatnikowi VAT. Wówczas konta rozliczeniowe i rachunki VAT, którymi dysponować będą jednostki scentralizowane, będą przypisane Gminie (…), jako ich właścicielowi.

§ 9.
W celu dokonania płatności podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowej VAT-7 jednostka złoży dyspozycję bankowi o przelanie tych środków na rachunek VAT Gminy (…) w ramach tzw. przekazania własnego. Takim rodzajem przelewu Split (na przekazanie własne pomiędzy rachunkami VAT tego samego właściciela kont rozliczeniowych) bank także dysponuje i udostępni go jednostce.

§ 10.
Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy (…) i jej scentralizowanych jednostek.

§ 11.
Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA