fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra osobiste

Hałas z autostrady - właściciel nieruchomości wywalczył ciszę na swojej posesji

Adobe Stock
Zamiast obszaru ograniczonego użytkowania powstał program ochrony środowiska przed hałasem.

Właściciel nieruchomości w sąsiedztwie autostrady A2 zwrócił się do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania na terenie posesji. Ruch na autostradzie A2 Świecko–Warszawa stale się zwiększa – argumentował. Mimo ekranów hałas przekracza normy.

Czytaj też:

Właściciel nieruchomości na obszarze ograniczonego użytkowania może wystąpić o jej wykup, odszkodowanie lub z roszczeniami o poprawę komfortu akustycznego. Wnioskodawca poinformował, że o ustanowienie takiego obszaru ubiega się już od ponad dziesięciu lat – dowodem korespondencja z różnymi organami województwa. Ponieważ załatwiano jego wniosek odmownie, wystosował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Chciał, żeby sąd zobowiązał sejmik do podjęcia działań, które zakończyłyby się utworzeniem takiego obszaru.

Marszałek województwa wielkopolskiego stwierdził, że sąd administracyjny nie może nakazać sejmikowi województwa wydania aktu prawa miejscowego.

Nie można też załatwić pozytywnie wniosku o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Taki obszar wyznacza się, jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. Ustalenie tego będzie jednak możliwe dopiero po przedłożeniu przez zarządcę drogi, Autostradę Wielkopolską SA, poprawnie sporządzonego przeglądu ekologicznego. Spółka została wprawdzie zobowiązana do przedłożenia takiego przeglądu, ale WSA w Warszawie uchylił tę decyzję i sprawa jest w toku.

Na obecnym etapie, wobec braku przeglądu ekologicznego, nie ma podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania – stwierdził marszałek województwa.

WSA w Poznaniu uwzględnił jego argumentację i oddalił skargę. Mimo przegranej skarżącego jego starania przyniosły jednak skutek. Dla dwóch odcinków autostrady, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny poziom, został uchwalony „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań". Uchwałę podjęto na podstawie map akustycznych przedłożonych przez spółkę Autostrada Wielkopolska. W programie wskazano na możliwość ograniczenia poziomu hałasu poprzez wydłużenie istniejących ekranów akustycznych. Starania o ustanowienie obszaru ograniczonego obszaru użytkowania są nadal aktualne.

Sygnatura akt: II SAB/Po 128/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA