fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin wstępny na aplikacje 2018: testy z procedury administracyjnej

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Do wrześniowego konkursu na aplikacje prawnicze zgłosiło się w sumie 6740 młodych prawników.

29 września 2018 r. odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. To już 12. edycja egzaminów. Jak co roku wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do nich przygotować. Dziś proponujemy powtórkę z procedury administracyjnej.

Zobacz także:

Testy na aplikacje 2018: najtrudniejsza jest część cywilna

Egzamin na aplikacje 2018: testy z prawa karnego

Egzaminy na aplikacje: pytania z prawa konstytucyjnego

Zakres obowiązywania kodeksu

Kodeks postępowania administracyjnego normuje:

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

5) nakładanie albo wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;

2) spraw uregulowanych w ordynacji podatkowej, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII;

3) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

4) postępowania w sprawach wynikających z:

a) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

b) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt a, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Jakie są terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym?

Terminy załatwiania spraw:

1) bezzwłocznie – organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Ponadto niezwłocznie powinno nastąpić załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

2) miesiąc – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

3) dwa miesiące – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

4) trzy miesiące – załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy).

Do wspomnianych terminów nie wlicza się przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Po jego rozpatrzeniu wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zobacz, co potrafisz

1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te:

a) są zawsze rozstrzygane na korzyść strony,

b) są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ;

c) są rozstrzygane na korzyść organu.

Odpowiedź b

art. 7a § 1

2. Co do zasady, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego, a także w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych przepis ten:

a) nie jest stosowany;

b) jest stosowany;

c) jest stosowany, chyba że organ administracji postanowi inaczej.

Odpowiedź a

art. 7a § 1 i 2

3. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący:

a) zaufanie uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

b) zaufanie obywateli do państwa oraz jego organów, kierując się zasadami proporcjonalności i bezstronności,

c) zaufanie obywateli do państwa oraz systemu prawnego.

Odpowiedź a

art. 8 § 1

Organy administracji publicznej są obowiązane do informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Informowanie to powinno być:

a) należyte i wyczerpujące,

b) niezwłoczne i wyczerpujące,

c) wyczerpujące i zrozumiałe dla stron.

Odpowiedź a

art. 9

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu:

a) informują je o wszystkich okolicznościach oraz terminach postępowania,

b) udzielają im wyjaśnień i rad,

c) udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Odpowiedź c

art. 9

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w:

a) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest konieczny,

b) każdym stadium postępowania,

c) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest przewidziany ustawą.

b

art. 10 § 1

Organy administracji publicznej obowiązane są przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do:

a) zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

b) zebranych dowodów i ich stanowiska w sprawie,

c) zebranych dowodów i materiałów oraz ich stanowiska w sprawie, a także zgłoszonych żądań.

a

art. 10 § 1

Od zasady, zgodnie z którą organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań:

a) nie ma wyjątków,

b) organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną,

c) organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie ucierpi, jeśli powyższe czynności nie zostaną dokonane.

b

art. 10 § 2

Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić:

a) niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

b) w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

c) niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wszczęcia postępowania.

a

art. 35 § 3a

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie:

a) siedmiu dni od dnia jego otrzymania;

b) 14 dni od dnia jego otrzymania;

c) miesiąca od dnia jego otrzymania.

a

art. 37 § 3 i 5

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialności:

a) porządkowej i dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa,

b) porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa,

c) dyscyplinarnej oraz innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

b

art. 38

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie:

a) siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

b) 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) 30 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

b

art. 49 § 1 i 2

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa:

a) następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,

b) następnego dnia,

c) tego dnia.

a

art. 57 § 4

Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy:

a) pozostawić to podanie bez rozpoznania,

b) wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania,

c) wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

b

art. 64 § 2

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy:

a) została zawarta umowa z innym uczestnikiem aukcji,

b) inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą,

c) inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

c

art. 70[2] § 1 k.c.

Jeżeli strony umowy zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona:

a) wyłącznie dla celów dowodowych,

b) pod rygorem nieważności,

c) pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

a

art. 76 k.c.

Na nieważność oświadczenia woli ze względu na wadę takiego oświadczenia złożonego dla pozoru za zgodą drugiej strony, może powoływać się:

a) tylko ta osoba, która złożyła oświadczenie woli dotknięte wadą,

b) tylko strony czynności prawnej, która doszła do skutku na mocy złożenia oświadczenia dotkniętego wadą,

c) każdy.

c

art. 83 k.c. w zw. z art. 58 k.c.

17.

Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem groźby:

a) przedawnia się z upływem trzech lat od chwili, kiedy stan obawy ustał,

b) wygasa z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał,

c) wygasa dopiero z upływem pięciu lat od chwili, kiedy stan obawy ustał.

b

art. 88 § 2 k.c.

18.

Warunkowo uprawniony może wykonywać:

a) wszelkie czynności,

b) wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania jego prawa,

c) tylko te czynności, które może wykonać przed spełnieniem warunku.

b

art. 91 k.c.

19. Wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika pełnomocnictwo:

a) wygasa,

b) nie wygasa,

c) wygasa, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

c

art. 101 § 2 k.c.

20. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że:

a) szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej,

b) szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności,

c) szkoda nastąpiła wyłącznie wskutek winy poszkodowanego.

b

art. 435 § 1 k.c.

21.

Żądanie przez dziecko naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem jest:

a) niedopuszczalne,

b) dopuszczalne, po uzyskaniu pełnoletności,

c) dopuszczalne, z chwilą urodzenia.

c

art. 446[1] k.c.

22. W braku odmiennego postanowienia umowy agent może domagać się zwrotu wydatków związanych z wykonaniem zlecenia tylko o tyle, o ile:

a) ich wysokość przekracza zwykłą w danych stosunkach miarę,

b) zostały udokumentowane i tylko do wysokości wydatków, która przekraczała zwykłą w danych stosunkach miarę,

c) były uzasadnione i o ile ich wysokość przekracza zwykłą w danych stosunkach miarę.

c

art. 762 k.c.

23.

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się:

a) komitentowi,

b) komisantowi,

c) komisantowi i komitentowi po połowie.

a

art. 767 k.c.

24. Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem:

a) roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany,

b) dwóch lat od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany,

c) trzech lat od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.

a

art. 778 k.c.

25. Ubezpieczony:

a) może żądać, by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego,

b) może żądać, by ubezpieczyciel udzielił mu całościowej informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,

c) nie ma uprawnienia do żądania od ubezpieczyciela udzielenia mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, nawet w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków ubezpieczonego.

a

art. 808 § 4 k.c.

26. Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli:

a) spadkodawca mu przebaczył,

b) naprawił krzywdy wyrządzone spadkodawcy,

c) jest niepełnoletni.

a

art. 930 § 1 k.c.

27. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku:

a) dzieci spadkodawcy,

b) dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek,

c) dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek i rodzice.

b

art. 931 § 1 k.c.

28. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, przysposobiony i jego zstępni:

a) nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych,

b) dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych,

c) dziedziczą po krewnych przysposabiającego, ale krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych.

a

art. 937 pkt 2 k.c.

29. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby:

a) stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli, bez zmian,

b) stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z zastrzeżeniem, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem, a spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca,

c) oświadczenie takie jest nieważne.

b

art. 1019 § 1 k.c.

30. Za długi spadkowe nabywca spadku:

a) nie ponosi odpowiedzialności,

b) ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości wartości spadku,

c) ponosi odpowiedzialność w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna.

c

art. 1055 § 1 k.c.

 

Z czego się uczyć?

M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

M. Stepaniuk, Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w  pigułce, wyd. 2018

A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna, wyd. 2018

K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1 i 2, wyd. 2018

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1 i 2. Rok 2018

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA