Pewien mężczyzna zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w P. o udostępnienie mu drogą elektroniczną skanów wszystkich orzeczeń wydanych w ramach postępowań dyscyplinarnych za lata 2012 i 2013. W związku z tym, iż nie otrzymał odpowiedzi, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której domagał się do zobowiązania Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w P. do wykonania jego wniosku.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego ORA wniósł o odrzucenie skargi, wskazując, że obowiązujące w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów zasady wynikające z art. 93 i 88a a także art. 95n ustawy – Prawo o adwokaturze w związku z odpowiednimi przepisami kodeksu postępowania karnego wyraźnie określają zakres podmiotów uprawnionych do uzyskiwania odpisów orzeczeń z uzasadnieniem. Powołane przepisy są konsekwencją zasady wyrażonej w § 19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz art. 6 Prawa o adwokaturze, wzmocnionej rygorem zawartym w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. Zdaniem Prezesa Sądu mężczyzna nie był, więc osobą uprawnioną, by otrzymać żądane informacje.

WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 570/14) ocenił jednak wniosek inaczej. Zdaniem sądu żądana informacja w postaci skanów wszystkich orzeczeń dyscyplinarnych za rok 2012 i 2013 jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak zauważono w uzasadnieniu, rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych nie odnoszą się do spraw organizacyjnych ani porządkowych, lecz do spraw publicznych, gdyż służą realizacji zadań publicznych, które cechuje powszechność i użyteczność dla ogółu, a także sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji i ustawie, a w szczególności udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Sąd przypomniał, iż adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, korzysta z ochrony prawnej, podobnie jak sędzia i prokurator, bowiem jest funkcjonariuszem publicznym (art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze). Dlatego też adwokat, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego i korzystająca w związku z jego wykonywaniem z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, realizuje funkcje i zadania publiczne.

- Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów jest formą odpowiedzialności karnej, a skoro tak, to sprawowanie władzy dyscyplinarnej przez organ samorządu zawodowego jest formą wykonywania władzy publicznej i w konsekwencji żądane przez skarżącego informacje stanowią (...) informację publiczną – podsumował WSA w Warszawie.