Wnoszący petycję zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej gwarantującej prawo do używania tytułu zawodowego adwokata przez "osoby uprawnione do występowania przed organami sądowymi kościołów i związków wyznaniowych, o ile przepisy tychże podmiotów przydają takim osobom takie uprawnienie i używają względem nich takiej nazwy".

Jak czytamy w uzasadnieniu petycji, obecnie Prawo o adwokaturze nie uwzględnia istnienia grupy osób, które na mocy przepisów wewnętrznych kościołów i związków wyznaniowych świadczą pomoc prawną w zakresie postępowań toczących się przed sądami kościelnymi i które na mocy tychże przepisów są tytułowane "adwokatami".

Wskazano m.in. kanon 1483 Kodeksu prawa kanonicznego, zgodnie z którym "Pełnomocnik i adwokat winni być pełnoletni i nienaruszonej sławy. Adwokat ma być ponadto katolikiem, chyba że biskup diecezjalny zezwoli inaczej, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd prawdziwie biegłym i zatwierdzonym przez tegoż biskupa".

Autor petycji Robert Pogorzelski (wyraził zgodę na ujawnienie danych osobowych) przekonuje, że "są to osoby prowadzące działalność gospodarczą na rzecz obywatelki potrzebujących pomocy prawnej przed sądami kościelnymi, które ciężko zapracowały na możliwość używania tytułu >>adwokata<< w rozumieniu ww. przepisu, objęte nadzorem biskupa oraz licznymi ograniczeniami wewnętrznymi". Jego zdaniem "art. 1 Prawa o adwokaturze winien uwzględniać ich istnienie oraz prawo do stosowania przez nich przydanej im na mocy prawa kanonicznego tytulatury".

Czytaj więcej

Ślub kościelny: Jak unieważnić małżeństwo zawarte w kościele