Pewna fundacja zwróciła się do Okręgowej Rady Adwokackiej o udostępnienie uzasadnień ocen wszystkich dostatecznych ocen cząstkowych egzaminu adwokackiego z zakresu prawa karnego sporządzonego przez egzaminatorów w związku z egzaminem przeprowadzonym w 2014 r.

Okręgowa Rada Adwokacka stanęła jednak na stanowisku, iż egzamin adwokacki nie był przeprowadzony jako wykonanie zadania władzy publicznej przez samorząd adwokacki dlatego nie ma podstaw do uznania, że żądane dane stanowią informację publiczną. Organ samorządu z ostrożności wskazał także, iż nawet uznając oceny za informację publiczną, dostęp do nich jest ograniczony z uwagi na konieczność ochrony prywatności osób, których oceny dotyczą.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu fundacja podała, że pisemne uzasadnienie oceny cząstkowej wystawionej przez egzaminatora wskazanego przez Ministra Sprawiedliwości stanowi załącznik do protokołu z przebiegu egzaminu adwokackiego. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu, po jego zakończeniu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje właściwej okręgowej radzie adwokackiej, która tym samym znajduje się w posiadaniu wskazanych dokumentów. Fundacja podkreśliła również, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej wymagają załatwienia ich w sposób przewidziany prawem, a więc albo poprzez dokonanie czynności materialno – technicznej udostępnienia żądanej informacji albo poprzez wydanie stosownych decyzji. Mając na uwadze, że ORA nie podjęła żadnej ze wskazanych czynności, fundacja uznał, że pozostaje tym samym w bezczynności.

WSA we Wrocławiu (sygn. akt IV SAB/Wr 250/14) podzielił, jednak stanowisko ORA, iż wnioskowane przez fundacje informacje nie mają charakteru informacji publicznej.

- Jakkolwiek uzasadnienie ocen jest dokumentem wytworzonym przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej a nie przez osobę zdającą egzamin to nie można przyjąć, że jest to informacja publiczna – stwierdził w uzasadnieniu sąd, dodając, iż uzasadnienie ocen nie dotyczy wyników pracy komisji ale sfery prywatnej osoby zdającej egzamin.

Zdaniem sądu dokumentacja wytworzona przez komisję egzaminacyjną dotycząca przebiegu egzaminu konkretnej osoby i jego wyników nie może tym samym stanowić informacji publicznej.