Ministerstwo zwróciło się do dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich o wydawanie priorytetowo dowodów osobistych tym, którzy w wyniku powodzi stracili swoje dokumenty.

MSWiA poleciło urzędom, by w razie konieczności dołączenia przez obywatela odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – udzielać niezbędnej pomocy w jego otrzymaniu w szczególności przez podjęcie stosownej współpracy pomiędzy urzędami.

Ministerstwo zapewnia, że dokumenty tożsamości będą produkowane przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w trybie pilnym.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego, choć możliwe jest również ubieganie się o jego wydanie w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu czasowego.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby.