Rodzina zastępcza sprawuje osobistą opiekę nad powierzonym jej dzieckiem. Wyjątkiem są przypadki przejściowe – okresy, w których z powodów zdrowotnych lub losowych sprawowanie opieki osobistej nie jest możliwe. Mają one zatem charakter szczególny.

Osobista opieka może ulec przerwaniu również z przyczyn występujących po stronie dziecka. Gdy przebywa ono w sanatorium, szpitalu, ośrodku szkolno-wychowawczym czy innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

[srodtytul]Po pieniądze do powiatu[/srodtytul]

Rodzina zastępcza otrzymuje pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, nad którym sprawuje opiekę.

[b]Jej wysokość jest ustalana według podstawy ustawowej, która aktualnie wynosi 1647 zł.[/b]

Jak wynika z treści art. 78 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3833F6C09E517C848121E2F63B30BE93?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)[/link], pomocy finansowej rodzinom zastępczym udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. Jej wysokość została ustalona na poziomie 40 proc. podstawy pomniejszonej o kwotę 50 proc. dochodu dziecka. Nie może jednak wynosić ona mniej niż 10 proc. podstawy.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości pomocy finansowej na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej określa znowelizowany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=353667]ustawą z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU nr 81, poz. 527)[/link] art. 78 ust. 4. Nowe brzmienie tego przepisu ustawy o pomocy społecznej obowiązuje od 29 maja bieżącego roku.

Zgodnie z jego treścią starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości nie niższej niż:

- 60 proc. podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia,

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- 80 proc. podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,

- 60 proc. podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej siódmego roku życia do ukończenia 18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 60 proc. podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej siódmego roku życia do ukończenia 18. roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19DAEEC4F8007FFD75D12932EF59B7BD?id=342649]ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2010 r. nr 33, poz. 178)[/link],

- 80 proc. podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia 18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kwoty te pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50 proc. dochodu dziecka.

[b]Ostateczna wysokość pomocy finansowej nie może jednak wynosić mniej niż 20 proc. podstawy. Nie może być zatem niższa od kwoty równej 328,4 zł na dziecko.[/b]

[srodtytul]Wniosek jest konieczny[/srodtytul]

Nowelizacja – z 18 marca 2010 r. – doprecyzowała, za jakie okresy pomoc finansowa rodzinie zastępczej przysługuje. Mówią o tym nowo dodane art. 78a i 78b ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z pierwszym z wymienionych artykułów w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej i specjalistycznej rodzinie zastępczej pomoc przysługuje, począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Natomiast w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego pomoc przysługuje od dnia, w którym dziecko zostało faktycznie w tej rodzinie umieszczone.

W obydwu przypadkach [b]pomoc przyznawana jest za okres miesiąca kalendarzowego, poczynając od tego miesiąca, w którym wniosek o jej przyznanie został złożony[/b].

Zgodnie z art. 78b omawianej ustawy w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ma możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pomoc pieniężna wypłacana jest w wysokości nie niższej nić 20 proc. podstawy, w przypadku gdy rodzina ta nie musi ponosić kosztów związanych z pobytem dziecka w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę.

[srodtytul]Wynagrodzenie dla zawodowych[/srodtytul]

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160 proc. podstawy, nie mniej jednak niż 95 proc. podstawy.

Starosta, ustalając wysokość wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej lub specjalistycznej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę między innymi: ukończenie przez tę rodzinę dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem; doświadczenie tej rodziny w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

[ramka][b]Koszty funkcjonowania placówki[/b]

Do zadań starosty należy również przekazywanie środków na finansowanie bieżącej działalności rodzinnych domów dziecka.

Dotacje te mogą być wykorzystane na: utrzymanie lokalu lub budynku, w którym mieści się placówka; usługi telekomunikacyjne; bieżące naprawy, remonty i zakup wyposażenia; świadczenia opieki zdrowotnej, które nie są finansowane przez NFZ. [/ramka]