Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2016 r. (3063-ILPP2-3.4512.85. 2016.1.ZD) rozstrzygnął na gruncie VAT kwestię partycypowania przez spółkę zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) w kosztach prowadzonej przez gminę budowy drogi i towarzyszącej jej infrastruktury. W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji podatkowej gmina wskazała, że planuje budowę drogi wraz z powiązaną infrastrukturą (wodociągiem i kolektorem ścieków) na terenie inwestycyjnym SSE. Działania te mają na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych dla rozwoju inwestycji na terenie gminy. Powstała w ich efekcie droga ma być drogą publiczną, ogólnodostępną dla lokalnej społeczności, zarządzaną i utrzymywaną przez gminę. Jednocześnie razem z towarzyszącą jej infrastrukturą ma stanowić własność gminy. Z powstałej infrastruktury ma korzystać zarówno SSE, jak i każdy zainteresowany mieszkaniec gminy. Na potrzeby realizacji budowy, gmina zawarła porozumienie ze SSE, zgodnie z którym SSE zobowiązała się do finansowego partycypowania w kosztach inwestycji. Gmina zwróciła się z zapytaniem, czy po jej stronie dojdzie do dokonania na rzecz SSE jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Gmina stanęła na stanowisku, że w związku z budową drogi wraz z infrastrukturą na terenie inwestycyjnym SSE i partycypacją SSE w kosztach realizowanej inwestycji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą a SSE, po stronie gminy nie dojdzie do dokonania na rzecz SSE jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Gmina podniosła przy tym, że realizując opisaną inwestycję, będzie wykonywała zadania własne działając jako organ władzy publicznej, spełniając obowiązek publiczny nałożony na nią w drodze ustawy, polegający na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności w zakresie gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Jednocześnie wskazała, że dla uznania danego świadczenia za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Natomiast wybudowana droga będzie ogólnodostępna dla lokalnej społeczności, a przy tym nie zaistnieje żaden związek pomiędzy jakimkolwiek konkretnym świadczeniem, a otrzymanymi od SSE środkami pieniężnymi.

Zdaniem gminy środki pieniężne otrzymane od SSE stanowią więc formę wsparcia finansowego/darowizny, a zatem nie są związane z żadną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT po stronie gminy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w całości zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy odstępując przy tym od jego uzasadnienia prawnego.

Komentarz

Janina Fornalik, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

Stanowisko zaprezentowane w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Budowa dróg publicznych jest jednym z zadań gminy nałożonych na nią odrębnymi przepisami, czyli gmina działa w tym zakresie w obszarze publicznoprawnym. Nie można uznać dofinansowania otrzymanego z SSE za wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez gminę usług, skoro w tym zakresie gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT. W tym przypadku w ogóle nie należy analizować dofinansowania z punktu widzenia ujęcia go w podstawie opodatkowania, ponieważ w pierwszym kroku gmina została wyłączona z definicji podatnika VAT. Odrębną kwestią jest prawo do odliczenia VAT poniesione od kosztów budowy drogi. Co do zasady taka możliwość nie występuje z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi gminy. Jednak w niektórych przypadkach uzasadnione jest przyznanie gminie, przynajmniej częściowo, prawa do odliczenia podatku VAT od budowy drogi, jeśli ma ona prowadzić np. do parku inwestycyjnego, na terenie którego gmina dzierżawi nieruchomości, bądź prowadzi sprzedaż działek budowlanych opodatkowanych VAT. Jest to jednak zagadnienie kontrowersyjne i nie znajduje akceptacji w interpretacjach organów podatkowych oraz niektórych wyrokach sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 19 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1669/13).