Organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są współpracować z organami kontroli skarbowej. 24 maja br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi.

Koordynacja i pomoc techniczna

Gminy, powiaty i województwa samorządowe także zobowiązane zostały do niezwłocznego udostępniania informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach.

Informacji udziela się w dwojaki sposób. Organy kontroli mają bowiem prawo żądać udostępnienia danych w formie elektronicznej (np. skopiowanych na nośniku danych czy przesłania ich pocztą elektroniczną) albo przeglądać dokumenty, kserować je czy robić notatki. Współdziałanie może polegać zarówno na koordynacji działań organów samorządowych i kontroli skarbowej, jak też na udzielaniu organom kontroli skarbowej (pracownikom tych organów) pomocy technicznej. Chodzi o udostępnianie pomieszczeń biurowych, środków łączności, środków transportu czy sprzętu biurowego.

Na pisemny wniosek

Co do zasady wniosek z żądaniem współdziałania trzeba sporządzić i dostarczyć jednostkom samorządu terytorialnego na piśmie. Rozporządzenie wskazuje, jakie elementy powinno takie pismo zawierać.

Przede wszystkim należy w nim określić, kto z wnioskiem występuje (wskazanie organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika), datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz podstawę prawną. W zależności od tego, jakich działań od gminy się oczekuje, wskazać w nim należy: zakres żądanych informacji i sposób ich udostępnienia, zakres działań przewidzianych do koordynacji lub zakres niezbędnej pomocy technicznej.

Wniosek powinien być podpisany i opatrzony imienną pieczęcią osoby występującej.

Nadzwyczajne sytuacje

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W wyjątkowych sytuacjach pracownicy kontroli skarbowej mogą ustnie żądać niezwłocznego udzielenia im pomocy technicznej. Takie żądanie może zostać wyrażone ustnie w przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania znacznej szkody w majątku Skarbu Państwa lub trzeba zapobiec przestępstwu.

Ustne żądanie pracownik kontroli skarbowej musi potwierdzić na piśmie uzasadniającym niezwłoczne podjęcie określonych czynności przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2011 r. (DzU nr 93, poz. 540)

Zobacz więcej w serwisie:

Samorząd

»

Zadania

»

Administracja i informatyzacja

Sfera budżetowa

»

Urzędnicy

»

Urzędnicy państwowi

»

Urzędnicy skarbowi