Będzie zakaz spalania niesegregowanych śmieci, ale z wyjątkami.

Czytaj także: Opłata z śmieci, to również obowiązek najemcy

Rząd przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaproponował, by zakaz spalania wszedł w życie 30 czerwca 2021 r. Nie dotyczy on jednak spalarni odpadów lub współspalarni odpadów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ale tylko przez okres niezbędny do zapewnienia trwałości danego projektu. To ukłon w kierunku samorządów. Alarmowy, że zakaz pogrąży finansowo spalarnie wybudowane przy pomocy środków unijnych.

Projekt przewiduje, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą mogły być przekazywane również do sortowni odpadów. Nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2024 r

W nowych przepisach uwzględniono również sugestie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mianowicie proponuje się wprowadzić odpowiedzialność administracyjno - karną za podawanie nieprawdy w oświadczeniach o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Takie oświadczenie składa się z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej. Chodzi o to, by zniechęcić przedsiębiorców do nieuczciwych praktyk.

Gminy będą mogły różnicować w trakcie roku kalendarzowego częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z bloków i domów jednorodzinnych w zależności od ilości, rodzaju oraz okresu ich wytworzenia Dzięki temu zmniejszą koszty odbiorów odpadów.

Projekt wprowadza możliwość pokrywania z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Nowe przepisy pozwalają gminom zwolnić z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady w kompostownikach przydomowych. Propozycja ta ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników przydomowych przez właścicieli nieruchomości.

Etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ