Działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną – przedsiębiorca może ją wykonywać tylko wtedy, gdy spełnia warunki z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to m.in., że w razie stwierdzenia naruszenia określonych przepisów decyzja o wykreśleniu podmiotu z rejestru jest obligatoryjna.

Czytaj także: Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

Tak orzekły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oraz Naczelny Sąd Administracyjny, do których trafiła skarga właściciela agencji zatrudnienia z woj. zachodniopomorskiego. Podczas kontroli inspektora pracy okazało się m.in., że z żadną z osób, które za pośrednictwem agencji podjęły w ciągu roku pracę u pracodawcy zagranicznego, nie sporządzono pisemnej umowy cywilnoprawnej, której treść powinna być zgodna z wymaganiami ustawowymi. Agencja nie była też w stanie przygotować imiennego zestawienia osób skierowanych do pracy u poszczególnych pracodawców zagranicznych, gdyż sama nie miała takich danych.

Powołując się na wyniki kontroli, marszałek województwa zachodniopomorskiego stwierdził, że naruszono warunki prowadzenia działalności, i wykreślił agencję z rejestru agencji zatrudnienia. Decyzję potwierdziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

W skardze do WSA w Szczecinie właściciel agencji zarzucił wybiórczą ocenę materiału dowodowego, oparcie się na ustaleniach innego organu, czyli inspektora pracy, i zaniechanie oceny działalności firmy po zastosowaniu się do zaleceń kontroli.

Przypominając ustawowe obowiązki agencji, WSA stwierdził, że firma ich nie dopełniła. Postępowanie wyjaśniające było przeprowadzone prawidłowo, a z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie wynika zakaz korzystania z materiału dowodowego uzyskanego przez inny organ. Sąd oddalił więc skargę.

W wydanym ostatnio orzeczeniu NSA potwierdził stanowisko sądu pierwszej instancji i oddalił skargę kasacyjną właściciela agencji. Stwierdził, że nawet jednorazowe naruszenie któregokolwiek z ustawowych warunków jest wystarczającą przesłanką wykreślenia podmiotu z rejestru agencji. Nadrzędnym celem jest bowiem bezpieczeństwo i ochrona osób korzystających z usług agencji zatrudnienia.

Sygnatura akt: II GSK 3042/16