Autorami nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego są posłowie Platformy Obywatelskiej.

Obecnie istnieje rozbieżność pomiędzy przepisami regulującymi wyłączenia przedmiotowe z egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym.

W pierwszym typie postępowania znajduje się wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny, które  wprowadzone zostało już w 2001 r., natomiast procedurze do chwili obecnej nie ma analogicznej regulacji.

Posłowie wskazują, iż prowadzi to do znanych z doniesień prasowych przypadków wszczynania postępowania egzekucyjnego z przedmiotów niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym. Często jest to egzekucja z przedmiotów nabytych przy dofinansowaniu ze środków publicznych (najczęściej ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Tymczasem autorzy projektu uważają, że istnieje potrzeba ujednolicenia regulacji obu postępowań egzekucyjnych toczących się pod rządami kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - Nie ma żadnych powodów aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych – wskazują w uzasadnieniu projektu posłowie PO.

Projekt był konsultowany z władzami Samorządu Komorniczego i spotkał się z ich poparciem.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie