Młodzieżowe rady gminy to organ doradczo-konsultacyjny, mający również inicjatywę uchwałodawczą. Zakładano, że będą reprezentować młodzież i uwrażliwiać władze samorządowe na jej potrzeby. Pojawiły się problemy prawne.

Ustawa mówi, że rada gminy, na wniosek zainteresowanych środowisk, może zgodzić się na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Nadaje jej statut, określa tryb wyboru członków i zasady działania.

Na podstawie tych przepisów rada gminy uchwaliła w 2021 r. powołanie młodzieżowej rady gminy. Wojewoda dopatrzył się jednak braku obowiązkowych regulacji i innych wad i zwrócił się do sądu o stwierdzenie nieważności tego aktu prawa miejscowego. Zwrócił uwagę, że statut młodzieżowej rady gminy nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. Zawężono także krąg uprawnionych do kandydowania do młodzieżowej rady gminy do uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy, ale już nie uczniów mieszkających w gminie, ale uczących się poza nią.

Postanowiła również, że mandat młodzieżowego radnego wygasa po ukończeniu statutowego wieku, ale nigdzie tego wieku nie określono. W dwóch różnych przepisach uregulowano kwestię zwołania I sesji MRG. A przed podjęciem uchwały rada gminy nie zwróciła się o zaopiniowanie jej projektu do zainteresowanych środowisk. Rada gminy zgodziła się z wojewodą i wniosła do WSA o uwzględnienie jego skargi.

Tak też zrobił WSA i stwierdził nieważność uchwały. – Zapisy statutu, określające zasady działania MRG, tryb i kryteria wyboru i odwołania jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu, mają charakter kompleksowy – uznała sędzia sprawozdawca Grażyna Staniszewska. – Nie uregulowano zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia, odwołania członka MRG, ukończenia statutowego wieku, nie określając wieku, powodującego wygaśnięcie mandatu.

W załączniku do statutu wykluczono z prawa kandydowania do MRG osoby mieszkające na terenie gminy, a uczęszczające do szkoły w innej gminie. To pozostaje w sprzeczności z ideą instytucji młodzieżowej rady gminy – stwierdził sąd. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: II SA/Go 225/22

Czytaj więcej

Sąd: prezydent miasta nie mógł powołać Forum Młodzieży