Okolicznościowe wyróżnienie honorowe w postaci statuetki ustanowił prezydent miasta. Wydanym zarządzeniem wprowadził również w życie regulamin przyznawania tego wyróżnienia oraz wzór wniosku o jego przyznanie.

Zarządzenie zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wojewoda śląski. Zdaniem wojewody, zarządzenie zostało wydane bez podstawy prawnej, gdyż zarówno przepisy ustawy o samorządzie gminnym, jak i ustawy o odznakach i mundurach przewidują, że nadawanie honorowego obywatelstwa gminy należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach wyróżnienie honorowe w postaci statuetki należy uznać za odznakę honorową, która powinna być ustanawiana z zachowaniem przepisów tej ustawy. W realiach sprawy oznacza to, że rada gminy może nadawać, obok honorowego obywatelstwa gminy, również tytuł honorowy w postaci statuetki.

Gmina wniosła o oddalenie skargi. Stwierdziła, że kompetencje prezydenta miasta do wydania zaskarżonego zarządzenia wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Określa ona prezydenta miasta jako kierownika urzędu, który kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. A zadania własne gminy obejmują m.in. jej promocję, co wiąże się właśnie z ustanowieniem okolicznościowego wyróżnienia honorowego w postaci statuetki.

Odpowiadając na skargę wojewody, gmina stwierdziła, że jej zadania własne obejmują m.in. sprawy jej promocji – co wiąże się z ustanowieniem okolicznościowego wyróżnienia w postaci statuetki. Natomiast w samym pojęciu „promocja gminy” mieści się też uprawnienie do ustanawiania medali honorowych, które nie stanowią orderów, odznaczeń i odznak.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał jednak skargę wojewody za uzasadnioną, i stwierdził, że zarządzenie zostało wydane niezgodnie z prawem.

– Gmina ma prawo ustanawiać honorowe wyróżnienia, również w postaci statuetki, ponieważ uhonorowanie określonych osób fizycznych, a także osób prawnych i innych podmiotów zasłużonych dla gminy służy jej promocji, i jest sprawą publiczną o znaczeniu lokalnym. Zewnętrznym wyrazem jest statuetka. Wojewoda słusznie jednak uznał, że zarządzenie prezydenta miasta w stopniu istotnym narusza prawo – ocenił WSA. Wydane bowiem zostało przez organ gminy, który nie jest uprawniony do wydania takiego aktu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego należą do rady gminy, a właściwą formą jest uchwała rady.

– W tej sprawie zarządzenie wydał organ wykonawczy gminy, który nie ma takich kompetencji – wyjaśnił sędzia sprawozdawca Krzysztof Wujek. – Ustanawia ono honorowy tytuł, którego zewnętrznym wyrazem jest statuetka. Wręczenie komuś takiej statuetki jest uznaniem szczególnych zasług dla miasta. Taki akt może jednak wydać rada gminy, a nie jej organ wykonawczy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 1471/21

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Czytaj więcej

Ustanowienie odznaki honorowej przez gminę - wymogi