Rada gminy wyłączyła najmłodszych uczniów z możliwości ubiegania się o stypendium, tłumacząc to specyfiką oceniania ich na tym etapie edukacji. Tego typu rywalizacja mogła jej zdaniem stanowić zagrożenie dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci.

Zastrzeżenia do tej decyzji wniósł prokurator rejonowy w formie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej. Zarzucił istotne naruszenie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty przez określenie, że stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas I–III oraz stworzenie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

WSA przyznał rację prokuratorowi, iż naruszony został przepis konstytucji stanowiący, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Skład orzekający podkreślił, że różnicowanie podmiotów, wynikające jedynie z faktu uczęszczania do różnych klas, nie może oddziaływać na uprawnienia ucznia.

Czytaj więcej

Nie można nagradzać tylko wzorowych i starszych uczniów - wyrok WSA

– Jedynym kryterium przyznania stypendium powinno być uzyskiwanie konkretnych osiągnięć i wyników w nauce – zaznaczył sędzia Tadeusz Lipiński, odrzucając argumentację rady gminy.

Mec. Szymon Wiewióra z Kancelarii Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy wyjaśnia:

– Rada gminy nie jest upoważniona do uzależnienia prawa do stypendium od oceny z zachowania, także wyłączenie z możliwości uzyskania stypendium dzieci z klas I–III szkoły podstawowej nie znajduje oparcia w ustawie, a ponadto, jest niezgodne z zasadą równości i zakazem dyskryminacji wyrażonymi w art. 32 konstytucji – tłumaczy. I dodaje:

– Nie jest to pierwsze takie orzeczenie w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że ze względu na formę oceniania przyjętą na etapie wczesnoszkolnym (tj. opisowy system ocen) ustalenie reguł wyboru stypendystów spośród uczniów klas I–III według kryteriów obiektywnych i niebudzących wątpliwości co do bezstronności może okazać się niemal niemożliwe do wykonania.

Sygnatura akt: II SA/Ol 295/21

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ