Możliwość udzielenia przez jednostki samorządowe stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowcom mającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przewiduje ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. Na tej podstawie Rada Miasta Gdańska podjęła w 2010 r. uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Uchwałę, zmienianą w 2013 i 2014 r., zaskarżył w 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku prokurator rejonowy.

W jego ocenie uchwała wraz ze zmienionym w 2014 r. regulaminem wykracza poza upoważnienie ustawowe. Ustanawiając w § 1 okresowe stypendia sportowe w wysokości od 300 do 2,5 tys. zł miesięcznie, rada uprawniła de facto prezydenta Gdańska do określenia wysokości danego stypendium, jak i do przyznania go konkretnej osobie – zarzucił prokurator.

Jego zdaniem rada sama powinna wskazać kwotę, jaką otrzyma sportowiec za swoje osiągnięcia, bądź określić sposób jej wyliczenia. Prokurator zarzucił także nierówne traktowanie zawodników poprzez uprzywilejowanie członków klubów sportowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał skargę za uzasadnioną i stwierdził nieważność § 1 uchwały oraz kilku punktów regulaminu. Sąd podzielił opinię, że RM Gdańska wyszła poza upoważnienie przewidziane w art. 3 § 1 i § 3 ustawy o sporcie. Za przekroczenie upoważnienia uznał również określenie w regulaminie (stanowiącym załącznik do uchwały) rodzaju dyscypliny sportowej (olimpijska, paraolimpijska), uprawniającego do przyznania stypendium, sposobu organizowania zawodów, przynależności do klubu sportowego i posiadania licencji polskiego lub międzynarodowego związku sportowego. Do zgłaszania wniosków o stypendia regulamin uprawniał wyłącznie kluby sportowe działające na terenie Gdańska.

Przewidziane wyłączenia oraz odwoływanie się do nieprzewidzianych ustawą kryteriów nie mają podstawy ustawowej i naruszają zasady konstytucyjne – stwierdził sąd. Rada nie sprecyzowała też dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gdańska, lecz jedynie ogólnie określiła, że chodzi o konkurencje olimpijskie lub paraolimpijskie. Tymczasem ustawodawca jasno wskazał, że jedynymi kryteriami ustalania zasad przyznawania stypendiów są znaczenie danego sportu dla jednostki samorządowej oraz osiągnięty wynik sportowy.

Sygnatura akt: III SA/Gd 303/16