KSAP oferuje m.in. aplikacyjny charakter zajęć, wykłady wybitnych specjalistów, intensywną naukę języków, stypendium na czas nauki, gwarantowane ubezpieczenie społeczne, a także zakwaterowanie w Kolegium KSAP.

O przyjęcie do KSAP mogą starać się osoby, które nie ukończyły 32 lata, legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym i znają przynajmniej   jeden z trzech języków: angielski, francuski lub niemiecki. Muszą też spełniać wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj: są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, korzystają z pełni praw publicznych, cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

To jednak nie wszystko. KSAP szuka słuchaczy przede wszystkim wśród osób, które posiadają określone cechy charakteru, osobowości oraz postawy. Chodzi m.in. o gotowość do poświęcenia się służbie na rzecz państwa, posiadanie szerokiej wiedzy ogólnej, kreatywność, komunikatywność i zdolność do współdziałania w zespole oraz wysoką kulturę osobistą, a także predyspozycje przywódcze.

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się do pracy, przez co najmniej 5 lat od ukończenia KSAP, w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie stawia do dyspozycji Prezes Rady Ministrów.

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP (ISZ) elektronicznego formularza zgłoszenia wraz z elektroniczną ankietą dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego, a następnie przesłanie lub złożenie w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP", podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku wraz z pozostałymi dokumentami.

Zajęcia rocznika liczącego 40 słuchaczy rozpoczną się 1 września 2018 r.

Krajowa Szkoła  Administracji Publicznej została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. W 2016 r. Sejm nadał jej imię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 1993 r. KSAP ukończyło 1200 osób. Wśród absolwentów są ministrowie, dyrektorzy generalni, dyrektorzy departamentów, ambasadorowie.