Czy raz udzielona zgoda obowiązuje przy kolejnym naborze

- Czy jeśli dyrektor generalny raz uzyska zgodę szefa służby cywilnej na publikację ogłoszenia zawierającego informację, że o dane stanowisko mogą ubiegać się również cudzoziemcy, musi występować o nią ponownie, gdy po raz drugi będzie organizował nabór na to stanowisko?

Dyrektor generalny urzędu ma obowiązek każdorazowo rozstrzygnąć czy na konkretnym stanowisku w służbie cywilnej może zostać zatrudniony cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 5 ustawy o służbie cywilnej >patrz tekst główny. W tym celu powinien przeprowadzić analizę opisu stanowiska pracy pod kątem realizowanych na nim zadań i posiadanych uprawnień. Taka analiza, z uwzględnieniem przesłanek wynikających z art. 5 ust. 2 ustawy o sc, dokonywana jest, zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Służby Cywilnej KPRM (dsc.kprm.gov.pl), na poziomie urzędu, który jest zainteresowany zatrudnieniem pracownika.

Przypomnijmy, zgodnie z ww. przepisem osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą zostać zatrudnione tylko na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. W interpretacji tych nieostrych pojęć pomocne okazać się mogą wcześniejsze decyzje szefa służby cywilnej w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wskazanie stanowisk w danym urzędzie. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostanie, że praca na danym stanowisku pracy spełnia przesłanki wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy o sc, dyrektor generalny powinien wystąpić do szefa służby cywilnej z wnioskiem o wyrażenie zgody, aby w naborze na to stanowisko uczestniczyć mogli również spełniający wymagania cudzoziemcy i dołączyć do niego opis stanowiska pracy wraz z uzasadnieniem.

Przy czym, możliwość przeprowadzenia ponownego naboru, w którym mogą uczestniczyć cudzoziemcy, nie wymaga ponownej zgody szefa służby cywilnej, o ile nabór dotyczy tego samego stanowiska (nie doszło do zmiany opisu stanowiska). W przeciwnym wypadku koniecznie jest ponowne wystąpienie do szefa służby cywilnej o taką zgodę.

Warto też pamiętać, że w sytuacji, gdy szef służby cywilnej nie wyrazi zgody na otwarcie naboru na określone stanowisko także dla cudzoziemców, decyzja ta będzie obowiązywała również przy organizowaniu każdego kolejnego naboru publikowanego na to stanowisko.

podstawa prawna: Art. 5 ustaw z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm.)

Czy brak obywatelstwa polskiego zamyka drogę do KSAP

- Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Czy do szkoły tej przyjmowani mogą być także cudzoziemcy?

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z ustawy art. 4 ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej wynika, że słuchacze szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym. Pozostałe przepisy tej ustawy nie zawierają innych wymagań warunkujących dopuszczenie zainteresowanych osób do postępowania rekrutacyjnego. Co oznacza, że drzwi tej szkoły, co do zasady otwarte są także dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie art. 5 tej ustawy warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się słuchacza do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie bezpośrednio po ukończeniu szkoły stawia do ich dyspozycji prezes Rady Ministrów. Podpisanie takiego zobowiązania jak i późniejsze podjęcie pracy w administracji rządowej przez cudzoziemca niespełniającego warunki określone w art. 5 ustawy o służbie cywilnej jest niemożliwe, przez co niemożliwe też staje się przyjęcie takiej osoby do szkoły.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które chcą kształcić się w KSAP, powinny zatem spełniać również wymagania umożliwiające im przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej, czyli być albo obywatelem UE albo obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   —Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 4-5 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1411)