Jak wystąpić o nabycie spadku po zmarłym bracie, który był samotny. Lepiej sądownie czy notarialnie. Nasi rodzice żyją. Jakie dokumenty są potrzebne?

Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie kręgu spadkobierców i ewentualnych zapisobierców oraz ich udziałów w spadku.

Wybór drogi nabycia spadku należy wyłącznie do zainteresowanego. Należy tutaj jednak nadmienić, iż notarialne poświadczenie dziedziczenia jest znacznie szybsze niż droga sądowa.

N

otarialne poświadczenie dziedziczenia może dotyczyć wyłącznie spraw bezspornych.

Wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi muszą stawić się u notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Następnie dokument ten, podpisany zgodnie przez wszystkich spadkobierców, zostaje zarejestrowany w elektronicznym rejestrze. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przed wizytą u notariusza, osoby zainteresowane nabyciem spadku muszą przygotować niezbędne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. W przypadku naszego czytelnika będą to: skrócony odpis aktu zgonu zmarłego brata, własny odpisy aktu urodzenia, odpisy aktów urodzenia rodziców a także ich odpis aktu małżeństwa.

O sądowe nabycie spadku może wystąpić każda osoba mająca interes prawny, po śmierci spadkodawcy.

Decydując się na ten sposób nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosek na piśmie z podaniem swojego imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Ponadto we wniosku należy wskazać imię, nazwisko, datę śmierci i miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy, wszystkich spadkobierców, ich dane personalne, adresy oraz akty stanu cywilnego jak w przypadku poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Sąd bada z urzędu, czy spadkodawca pozostawił testament i kto jest spadkobiercą, a także ustala, w jakich częściach ułamkowych dziedziczą spadek spadkobiercy. Następnie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, po którego uprawomocnieniu się spadkobierca może otrzymać odpis prawomocnego postanowienia.

Ponieważ żyją rodzice spadkodawcy, a z pytania czytelnika wnioskuje, że brat nie pozostawił testamentu, dlatego  zgodnie z dziedziczeniem ustawowym to oni będą dziedziczyć spadek (po ½) po zmarłym bracie czytelnika

(zgodnie z

kodeksem cywilnym

rodzice to trzeci krąg dziedziczenia, zaś brat zmarłego to czwarty krąg). Brat dziedziczyłby dopiero wtedy, gdyby jedno z rodziców nie żyło (wtedy przypadłby mu udział zmarłego rodzica).

Czytelnik może wejść w posiadanie majątku po zmarłym bracie, jeśli np. rodzice spadek odrzucą. Mają na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się, iż są spadkobiercami. Oświadczenie o odrzuceniu spadku mogą złożyć przed notariuszem (w przypadku sporządzania poświadczenia dziedziczenia - do protokołu dziedziczenia) lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce ich zamieszkania lub pobytu. Konsekwencją oświadczenia o odrzuceniu spadku jest to, że zostają oni wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Drugim sposobem nabycia spadku przez czytelnika jest zbycie go przez jego rodziców. Będzie ono możliwe dopiero po złożeniu przez nich oświadczenia o przyjęciu spadku lub po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania. Najczęstszym przypadkiem zbycia spadku jest darowizna, ale może też być umowa sprzedaży czy zamiany. Ważne jest, aby umowa zbycia została sporządzona w formie aktu notarialnego.

Więcej w serwisie:

Prawo dla Ciebie

»

Spadki i darowizny

»

Spadki

Zobacz nasz poradnik:

Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Spadki i darowizny » Spadek u notariusza