Kazus 1

Obowiązek publikacji planu postępowań

Rok 2017. Miasto Stołeczne Warszawa nie zamieściło na swojej stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Czy zamawiający miał taki obowiązek?

W stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) zamawiający nie mieli obowiązku publikacji na swojej stronie internetowej planów postępowań. Nowelizacja wprowadza jednak do ustawy PZP nowy art. 13a, zgodnie z którym zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz ich związki (a więc np. zamawiający z sektora finansów publicznych) będą zobowiązani nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, do sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Zgodnie z nowelizacją PZP plan postępowań o udzielenie zamówień będzie musiał zawierać w szczególności informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywany tryb udzielenia zamówienia, orientacyjną wartość zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym. Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych zamawiający będą mieli obowiązek publikować od 2017 r.

Zamawiający, inni niż ci wskazani wprost w art. 13 a (a więc np. zamawiający sektorowi), będą mogli zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień, ale nie będą mieli takiego obowiązku. Wszyscy zamawiający będą zwolnieni z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.

W praktyce:

Zmiana wprowadza nowy obowiązek dla zamawiających. Będzie ona korzystna głównie dla wykonawców, którzy poznają plany zamawiających w zakresie udzielenia zamówień w danym roku kalendarzowym. W konsekwencji wykonawcy będą mogli z wyprzedzeniem przygotować się do składania ofert i skoordynować składanie ofert u kilku zamawiających.

Praktyka pokaże jak zamawiający będą wywiązywać się z nałożonego na ich obowiązku i czy plany faktycznie okażą się przydatne dla wykonawców (czy będą np. odpowiednio szczegółowe). Art. 13a ustawy PZP nie zakazuje zamawiającym zmiany planów, bądź ich modyfikacji.

Ustawa PZP nie przewiduje sankcji dla zamawiających za brak publikacji planów. Takie zaniechanie nie będzie mogło raczej stać się przedmiotem odwołania do Krajowej Izy Odwoławczej, gdyż odwołanie przysługuje na czynności bądź zaniechania podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 180 ust. 1 ustawy PZP). Publikacja planów jest to natomiast obowiązek niezależny od wszczęcia konkretnego postępowania. Być może, zamawiający z sektora finansów publicznych mógłby ponieść odpowiedzialność za brak publikacji planów na podstawie ustawy z 17 grudnia 2014 r. o dyscyplinie finansów publicznych. Wydaje się to jednak również wątpliwe, bo wprost taka odpowiedzialność zamawiającego nie została przewidziana.

Kazus 2

Termin na złożenie odwołania do KIO

Zamawiający zorganizował przetarg powyżej progów unijnych na dostawy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana do wykonawców za pośrednictwem e-maila 20 lipca 2016 r. (środa). Kiedy upłynie termin na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty?

Ostateczny termin na wniesienie odwołania upłynie 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek). Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zasadniczo termin na wniesienie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu powyżej progów unijnych to 10 dni. Do wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania liczony jest zgodnie z podstawowymi zasadami liczenia terminów wynikających z Kodeksu cywilnego (KC). Zasady te wyznacza m.in. art. 111 KC, zgodnie z którym termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia i jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Kolejna reguła liczenia terminów została zawarta w art. 115 KC. Na podstawie tego artykułu, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

I to właśnie ta reguła z art. 115 KC zostaje zmieniona nowelizacją ustawy PZP.

W aktualnym stanie prawnym, jeśli wiadomość o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy otrzymali w środę, dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania upływałby w sobotę 30 lipca 2016 r. W praktyce oznaczałoby to konieczność złożenia odwołania w piątek, jako że zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy PZP, odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. To oznacza, że odwołanie musi się fizycznie znaleźć w Krajowej Izbie Odwoławczej przed upływem terminu. O wniesieniu odwołania nie decyduje bowiem data stempla pocztowego, a Krajowa Izba Odwoławcza nie jest czynna w sobotę (w sobotę mogłoby zostać wniesione jedynie odwołanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Nowelizacja zmienia jednak art. 14 ustawy PZP, który mówi o tym, że do czynności podejmowanych przez zamawiających i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Po nowelizacji do art. 14 został dodany ust. 2, zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wprowadzona zasada różni się od art. 115 KC, w którym sobota nie jest traktowana jako dzień wolny od pracy. Sobota nie znajduje się bowiem w katalogu dni wolnych od pracy przewidzianych ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy.

Przenosząc regułę z nowego art. 14 ust. 2 ustawy PZP na przedstawiony kazus, ostateczny termin na wniesienie odwołania upływnie w poniedziałek, z uwagi na fakt, że dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania musiałby upłynąć w sobotę.

Reguła z art. 14 ust. 2 wyłączająca sobotę z dni roboczych została powtórzona w art. 185 ust. 8 ustawy PZP, a więc w Dziale VI dotyczącym środków ochrony prawnej. Wątpliwości budzi miejsce dodania tej zmiany. Została ona umieszczona w artykule, który mówi m.in. o przesyłaniu kopii odwołania przez zamawiającego wykonawcom, składaniu przystąpień i opozycji, a nie w artykule, który mówi o składaniu odwołań. Wydaje się jednak, że intencja ustawodawcy była taka, aby nowa reguła liczenia terminów odnosiła się również do składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

W praktyce:

Zmiana sposobu liczenia terminów ma niewątpliwe duże znaczenie. Zasadniczo ma ona stosować się do wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W praktyce będzie pewnie jednak najczęściej wykorzystywana przy składaniu odwołań i przystąpień do postępowania odwoławczego. Zmiana jest przede wszystkim korzystna dla wykonawców. Minusem jej wprowadzenia jest fakt, że oddziela ona prawo zamówień publicznych od podstawowych zasad liczenia terminów przyjętych w polskim porządku prawnym.

podstawa prawna: Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020)